Digisiivet 55+: Rakentamassa siltoja senioreiden ja digitalisoituvan työmaailman välille

SeOppi 1/2024
Teksti & kuva: Lauri Ylä-Jussila, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Digisiivet 55+ -hankkeen projektipäällikkö

Digitaalisen teknologian aallonharjalla ratsastaminen ei ole vain nuorempien sukupolvien etuoikeus. Digisiivet 55+, innovatiivinen koulutushanke, on räätälöity erityisesti 55-vuotiaille ja vanhemmille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja taitojaan digitaalisessa maailmassa. Hankkeen koulutuspiloteissa keskitytään digi-, media- ja tekoälytaitojen opettamiseen.

Fokuksessa ovat erityisesti he, jotka tarvitsevat koulutusta, joko pärjätäkseen työelämän digitalisoitumisen pyörteissä tai mahdollistaakseen täysi- tai osa-aikaisen paluun työmaailmaan. Tämän hankkeen pilottivaiheessa keskiössä ovat Jämsän seudun eläkeläiset ja Jyväskylän senioriopettajat, joista suuri osa tuo mukanaan arvokasta kokemusta koulutusmaailmasta.

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA. Sen linjausten mukaisesti tavoitteet kohdistuvat jatkuvaan oppimiseen ja työllisyyden edistämiseen. Hankkeen päätoteuttaja on Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista. Yhteistyökumppaneina ovat Jyväskylän Kristillinen Opisto, Laajasalon opisto, sekä Suomen eOppimiskeskus, jotka kaikki tuovat mukanaan omat erityisosaamisensa ja resurssinsa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää malli, joka on sovellettavissa samanaikaisessa opetuksessa eri lähtötasoisille osallistujille tukien samanaikaisesti moninaisia oppimistarpeita. Joustavuus on erityisen merkittävää. Se mahdollistaa osallistumisen laajemmalle joukolle perustaitojen oppimisesta omien taitojen hiomiseen. Digisiivet 55+ on suunniteltu ja sitä kehitetään tukemaan jokaisen yksilöllistä matkaa kohti digitaalista osaamista.

Hankkeen aikana tavoitteena on myös koulutusmallin muokkaaminen sellaiseksi, että se palvelisi laajemmin eri ammattikuntien senioreita. Kansanopistot ympäri Suomea ovat tavoitteen kannalta avainasemassa, sillä ne tarjoavat ihanteellisen ympäristön tämänkaltaiselle koulutukselle, yhdistäen eri ikäryhmät ja taustat yhteisen oppimisen äärelle. Koulutusmallin eri moduuleja testataan myös muiden seniori ammattiryhmien edustajien ja eläkeläisten kanssa muun muassa yhteistyössä Mikkelin Setlementin ja Xamkin kanssa kevään ja syksyn 2024 aikana.

Digisiivet 55+ -koulutus on yksi vastaus työmaailman ja koko yhteiskuntamme kiihtyvän digitalisaation kysyntään. Hankkeen toimintamalli ei ainoastaan tarjoa työkaluja digitaaliseen maailmaan sopeutumiseen. Se myös vahvistaa osallistujien asemaa yhteiskunnassa, ja tukee aktiivista osallistumista ja jatkuvaa oppimista. Koulutuksen myötä koulutukseen osallistujat eivät pelkästään päivitä digitaalisia taitojaan. He myös luovat perustan, jolle rakentaa sellaisia tulevaisuuden koulutusmalleja, jotka ovat inklusiivisia ja saavutettavissa kaikille ikäryhmille.

Pilotointivaiheen aikana koulutusmallia kehitetään aktiivisesti osallistujien palautteen ja kokemusten perusteella. Tavoitteena on luoda kokonaisuus joka on sekä kattava että muunneltavissa eri tarpeisiin sopivaksi. Tällaisella dialogimaisella prosessilla varmistetaan, että koulutus vastaa osallistujien odotuksiin. Lisäksi aktiivinen reflektointi voi toimia mallina tuleville toimintamalleille, jotka pyrkivät tukemaan seniorien digitaalista osaamista. Yhtenä esimerkkinä tästä on tarpeet sopivalla tavalla etenevän luokkaopetuksen ja senioireille sopivan oppimateriaalin kehittämiselle.

Digisiivet 55+ hankkeen sydämessä on yhteisöllisyyden ja jatkuvan oppimisen henki, joka kannustaa jokaista osallistujaa ottamaan askeleen kohti digitaalisen maailman syvempää ymmärrystä. Se ei ainoastaan avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin vaan myös vahvistaa seniorien roolia nyky-yhteiskunnassa ja tarjoaa heille työkalut ja taidot, joita tarvitaan aktiivisen ja merkityksellisen roolin ylläpitämiseen digitaalisesti yhä enemmän integroituvassa maailmassa.

Kun Digisiivet 55+ -hankkeen pilottivaihe päättyy, se ei merkitse Digisiiville loppua, vaan uuden alun alkua. Opetukset, joita on opittu ja kehitetty tämän koulutuksen aikana, muodostavat arvokkaan perustan, jolle voidaan rakentaa tulevaisuuden koulutusohjelmia, jotka ovat yhä inklusiivisempia, joustavampia ja kattavampia. Tulevaisuudessa toivomme, että Digisiivet 55+ -hankkeessa kehitettävä malli voi toimia inspiraationa ja mallina tuleville koulutuksille, jotka tukevat senioreiden kykyä navigoida digitaalisessa yhteiskunnassa taidokkaasti ja itseluottamuksella.

https://digisiivet55.fi