Säännöt

Yhdistyksen säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen eOppimiskeskus ja Finlands e-Iärning center. Epävirallinen englanninkielinen nimi on Association of Finnish eLearning Centre.

Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki ja sen toiminta-alue on koko Suomi.

Yhdistys on valtakunnallinen.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.

Yhdistyksen tavoitteena on luoda toimintaedellytyksiä ja aktivoida jäseniään korkealaatuisten verkko-opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia verkko-opetusta toteuttavien, käyttävien ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden yhteistyöfoorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys, joko yhdessä muiden oikeushenkilöiden kanssa tai yksin, järjestää oppimistuotteiden ja -palvelujen kilpailuja määrittelemiensä sääntöjen mukaisesti, järjestää tiedotus-, julkaisu-, verkottumis-, tutkimus-, kehittämis- ja selvitystoimintaa ja keskustelu-, oppimis- ja koulutustilaisuuksia, tekee viestintätyötä, ohjaa tai toteuttaa tutkimus- ja kehitysprojekteja, osallistuu alan kansainväliseen toimintaan, jakaa avustuksia yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan, toimii yhteistyössä muiden samaa tarkoitusta ajavien tahojen kanssa, tai liittyy niihin jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös samaa tarkoitusta ajavia rekisteröimättömiä alayhdistyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa taikka muuten välitöntä taloudellista ansiota jäsenilleen, eikä yhdistyksen toiminta muutenkaan saa olla pääasiallisesti taloudellista.

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä ja joka on kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksessä on neljänlaisia jäseniä: päättäviä yhteisöjäseniä, kannattavia yhteisöjäseniä, henkilöjäseniä ja kunniajäseniä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön. Kunniajäsentä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Yhdistyksen kokouksissa päättävillä yhteisöjäsenillä on kullakin viisi ääntä ja henkilöjäsenillä ja kunniajäsenillä kullakin yksi ääni. Kannattavilla yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta.

4 § EROAMINEN

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen, joka ei kunkin tilikauden loppuun mennessä ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai ilmeisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi yhdistyksen kokous erottaa.

5 § JÄSENMAKSU

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 § HALLITUS

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

Hallituksen apuna toimii neuvottelukunta, jonka puheenjohtajan vuosikokous valitsee.

Hallitus kokoontuu päättäminään aikoina tai puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja tai joku läsnäolleista hallituksen jäsenistä tarkastaa.

Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.

7 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhdistyksellä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

8 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kukin yksin. Hallitus voi myös määrätä kaksi hallituksen jäsentä tai toimihenkilöä kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä.

9 § TALOUS

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Toiminnan suunnittelu seuraa kalenterivuotta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa. Lisäksi yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos hallitus niin päättää, tai jos vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 30 henkilöjäsentä, tai vähintään seitsemän päättävää yhteisöjäsentä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi kokouksen valitsemaa henkilöä tarkastaa.

Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.

11 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 • esitetään tilintarkastajien kertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 • esitetään tiedoksi kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksut päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten osalta
 • esitetään tiedoksi kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio
 • päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavista palkkioista
 • valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö
 • valitaan muut mahdolliset luottamushenkilöt
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa, tulee jäsenen ilmoittautua kokoukseen vähintään 2 vrk etukäteen.

12 § ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen samoin kuin yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että tätä tarkoittava päätös tehdään vähintään 3/4:lla annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa, jonka kutsussa on mainittu, että purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta päätetään.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla.