Osaamismerkein ohjautuva oppiminen – innostavat tukirakenteet pelillistettyyn oppimiseen

SeOppi 1/2019
Teksti: Sanna Brauer


Digitalisaation vaikutukset näkyvät kaikilla elämän alueilla. Työelämän kehittyvät rakenteet haastavat meidät uudistumaan niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Uusia työvälineitä tarvitaan sekä opintojen suunnitteluun että toteutukseen. Siksi on tärkeää kehittää digitaalisia oppimisratkaisuja, jotka innostavat osaamisen kehittämiseen läpi työuran.

Digitaaliset osaamismerkit ovat konkreettinen sähköinen todiste eri tavoin hankitusta osaamisesta. Osaamismerkkejä tarkastellaan usein niiden teknisten ominaisuuksien kautta tai mietitään miten ne mahdollistavat osaamisen näkyväksi tekemisen erilaisissa verkkoympäristöissä. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen kuvaa uuden lähestymisen motivoivaan, pelillistettyyn oppimisprosessiin ja auttaa suunnittelemaan innostavia tapoja hyödyntää osaamismerkkejä oppimisen tukirakenteina. 

Digitaaliset osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi

Osaamismerkit ovat monelle tuttuja esimerkiksi partiosta tai varusmiespalveluksesta. “Kun sudenpentu saa paitaansa ensimmäiset merkkinsä, se on iso asia ja kertoo hänelle kasvamisesta ja kehittymisestä partiopolulla” kuvaavat Suomen Partiolaiset. Vastaavasti mm. Puolustusvoimien koulutus- ja kuntomerkit visualisoivat erilaisten osaamisten kehittymistä. Samalla tavalla digitaaliset osaamismerkit mahdollistavat erilaisten osaamisten tunnistamisen ja tunnustamisen sekä nostavat esille sellaista osaamista, joka muutoin jää katveeseen perinteisten tutkintotodistusten arvosanoissa, mutta on arvokasta työelämälle.

Digitaalinen osaamismerkki on konkreettinen sähköinen todiste osaamisesta. Merkin rakenteeseen kuuluu tieto osaamistavoitteista, joiden mukaista osaamista hakija on halunnut tunnistettavan ja osaamiskriteeri, jonka perusteella osaaminen on tunnustettu. Digitaalisen osaamismerkin avulla on tarkoitus tehdä oma osaaminen näkyväksi myös muille, joten on tärkeää, että merkki on visuaalisesti kiinnostava, informatiivinen ja sisältää yksityiskohtaisen tiedon myös merkin myöntäjästä. Osaamismerkit tukevat eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, joten merkin myöntäjä voi olla oppilaitoksen lisäksi myös yritys tai järjestö. 

Osaaminen käyttöön omassa työssä

Digitaalisia osaamismerkkejä voidaan myöntää vaihtoehtoisesti hakemukseen perustuen, jolloin osaamisen näyttäminen osaamiskriteerien mukaisesti, auttaa hakijaa arvioimaan omaa suoritustaan ja hahmottamaan omaa osaamistaan kokonaisuutena. Merkin arviointiprosessi ohjaa ja tukee merkin hakijaa oppimisessa monin tavoin. Keskeistä on osaamisperusteisuus ja mahdollisuus soveltaa uutta osaamista heti omassa työssä. Merkin saajat arvostavat erityisesti asiantuntijapalautetta, vaikka pitävätkin vertaisverkostostoja oppimisprosessin tärkeänä tukirakenteena. Merkin hakemisen ja palautteen saamisen välinen aika vaikuttaa suoraan opiskelijan intoon jatkaa oppimista edelleen yhden merkin saatuaan. Merkkien eri laajuiset ja asteittain syvenevät haasteet pitävät opiskelija kiinni oppimisessa myös arjen haastaessa aikataulut. 24/7 saatavilla olevat oppimateriaalit mahdollistavat aidosti ajasta ja paikasta joustavan tavan opiskella. 

Osaamismerkit koukuttavat osaamisen kehittämiseen

Digitaaliset osaamismerkit vaikuttavat opiskelijan motivaatioon sekä mahdollistavat uuden tavan ohjata ja arvioida oppimisprosessia ja -tuloksia. Digitaalisin osaamismerkein ohjautuvan oppimisprosessin perusta on osaamismerkkijärjestelmä. Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen kokonaisuus käsittää myös oppimateriaalit, osaamiskriteerit, ohjaavat osaamismerkit, ohjauksen ja vertaistuen. 

Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen kaaviokuva. 1. Helposti saavutettavat oppimateriaalit. 2. Osaamismerkkien kriteerit. 3. Oppimista ohjaavat osaamismerkit. 4. Osaamisen kehittämisen jatkumo/suunnitelmien päivitys.
Kuva: Pelillistetty osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi (Brauer, 2019, s. 75)

Prosessimallilla tavoitellaan osaamisen kehittämisen jatkumoa, jossa kehittymissuunnitelma on päivittyvä ja aina ajantasainen sekä opintojen aikana että työelämässä. Osaamismerkkikonstellaatio rakentaa oppimisprosessiin pelillisen tasorakenteen ja koukuttaa kisaan sellaisetkin, jotka eivät aiemmin ole innostuneet pelaamisesta. Inspiroivan pelillisyyden lisäksi osaamismerkit tukevat oppimisanalytiikan sovelluksia, jotka ohjaavat osaamisen kehittämiseen jatkumona.

Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malli pohjautuu Oppiminen Online – osaamisen kehittämisohjelmasta (2014-2018) saatuihin hyviin kokemuksiin. Näiden perusteella on käynnistetty mm. Open Merkit -hanke, jonka tavoitteena on luoda ensimmäinen kansallinen osaamismerkkijärjestelmä tukemaan ammatillisten opettajien osaamisperusteista osaamisen kehittämistä. 

Pelillistettyä osaamisen kehittämistä – Oppiminen Online

Oppiminen Online on Oamk, Ammatillisen opettajakorkeakoulun, HAMK, Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhdessä kehittämä pelillistetty osaamisen kehittämisohjelma, joka on suunniteltu ammatillisille opettajille digipedagogisen osaamisen päivittämiseen kolmella eri tasolla. Pelillistetyssä osaamisen kehittämisohjelmassa, merkin hakija osoittaa osaamistaan osaamiskriteerien mukaisesti omassa työssään soveltaen. Merkit haetaan ja myönnetään Open Badge Factory -järjestelmässä. Osaamisen osoittamisen tapoja ovat esimerkiksi linkin palauttaminen oman opetuksen digisisältöön, mobiilivideoon tai vaikkapa kuvaruutukaappaukset näistä. Oppiminen Online hyödyntää hyvin yksinkertaisia pelillistämisen elementtejä: verkkosivuilta löytyy tulostaulu, josta ryhmien suorituksia voi seurata reaaliajassa, joukkuehenkeä kasvatetaan suljetussa Facebook-ryhmässä kannustaen ja eniten osaamismerkkejä ansainnut joukkue palkitaan. Oppiminen Online -osaamismerkkejä on myönnetty jo yli 20000, joka on merkittävä saavutus Euroopan tasolla.

Lisätietoja  http://www.oppiminenonline.com/ 

Open Merkit – osaamismerkkijärjestelmän kehittäminen

Open merkit -hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen ammatillisen opettajan uran ja opettajaopintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen sekä tunnustamisen digitaalinen osaamismerkistö opettajan työn kehittämisen tueksi.

Open merkit on valtakunnallinen verkostohanke, jossa ovat mukana kaikki ammatillista opettajankoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut sekä vastaavaa koulutusta tuottavat ruotsinkieliset koulutuksen tarjoajat. 

Lisätietoja: https://www.hamk.fi/projektit/open-merkit/

Sanna Brauerin profiilikuva
Kuva: Reijo Koirikivi Studio P.S.V.

Sanna Brauer

Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun yliopisto

KT Sanna Brauer työskentelee opettajankoulutuksen lehtorina Oamk, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen projektipäällikkönä Oulun yliopistossa. Hänen väitöskirjansa osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta tarkastettiin tammikuussa 2019.

Lähteet

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning –Competence-based Professional Development for Vocational Teachers (doctoral dissertation). Acta Universitatis Lapponiensis 380. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-110-1

Brauer, S., Ruhalahti, S., & Pakanen, L. (2018). Digitaaliset osaamismerkit – merkillä on väliä. Saatavilla https://pelimerkit.metropolia.fi/2018/05/07/digitaaliset-osaamismerkit-merkilla-on-valia/

Brauer, S., Siklander, P. & Ruhalahti, S. (2017). Motivation in digital open badge-driven learning in vocational teacher education. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 19(3), 7–23.

Suomen Partiolaiset. (2019). Partioasut ja -merkit. Saatavilla https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/