Monitieteiselle oppimistutkimukselle miljoonarahoitus Tekesiltä

Finnable -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään oppijoiden tulevaisuuden taitoja

CICERO Learning -verkoston, Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön Finnable 2020 -hankkeelle on myönnetty miljoonarahoitus Tekesin Oppimisratkaisut -ohjelmasta.

Arvoverkkohankkeessa on tutkijoiden lisäksi toimijoina lukuisia yrityksiä, kouluja ja julkinen sektori. Hankkeessa on runsasta kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti Stanfordin yliopiston ja Piilaakson koulujen kanssa. Konsortion tieteellisenä johtajana toimii professori Hannele Niemi. CICERO Learning -verkosto Helsingin yliopistossa (www.cicero.fi) koordinoi hanketta, johtajana Jari Multisilta, joka toimii myös vastuullisena tutkijana useassa osahankkeessa.

Finnable –hankkeessa luodaan oppimisen ekosysteemi, joka mahdollistaa oppimisen missä tahansa.  Keskeisenä tavoitteena on kehittää ja luoda teknologiaa hyödyntäviä käytäntöjä, jotka tuovat lisäarvoa oppimiseen ja opettamiseen. Päämääränä on tuottaa uusia menetelmiä tiedon ja kokemuksien jakamiseen ja edistää 21. vuosituhannen taitoja, joissa korostuu luovuus ja ongelmanratkaisutaidot.

Hankkeessa kehitetään sovelluksia, jotka tuovat oppimiseen uutta globaalin jakamisen kulttuuria. Hanke tuottaa prototyypin maailmanlaajuisesta jakamisen pedagogiikasta ja sen sovelluksista globaalisesti ja paikallisesti. Työpakettien teemoihin kuuluvat mm.

rajaton luokkahuone, jossa korostuu yhteistyö ja tiedon jakaminen ajasta ja paikasta riippumatta, opettajien yhteiset teknologia-avusteiset työkalut ja liikuntapelien mahdollisuudet erityisesti mobiiliympäristöissä. Tulevaisuuden oppimisteknologiat ja oppimisen yhteisöt -työpaketti puolestaan liittyy kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön Stanfordin yliopiston kanssa.

Kaikilla työpaketeilla on tavoitteena luoda uusia pedagogisia malleja, jotka rikkovat formaalien ja non-formaalien oppimisympäristöjen väliset rajat teknologiaa hyödyntäen: mm. vahva vuorovaikutteisuus eri toimijoiden ja tilojen välillä, yhteinen tiedon tuottaminen, mobiilioppimisen laitteet, Web2.0, pelit ja uuden median sovellukset.

”Finnable –hanke on merkittävä avaus tulevaisuuden taitojen ja rajattomien oppimisympäristöjen kehittämisessä” toteaa konsortion johtaja professori Hannele Niemi Helsingin yliopistosta.

CICERO Learning on myös mukana Systeemiset oppimisratkaisut –hankkeessa, jota koordinoi Jyväskylän yliopisto ja rahoittaa Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelma (www.cicero.fi/sivut2/news_SysTech_rahoitus.html).

 

Lisätietoja:
Tieteellinen johtaja
professori Hannele Niemi
Käyttäytymistieteiden laitos
Helsingin yliopisto
+358 40 5558975
hannele.niemi(at)helsinki.fi
 
professori Jari Multisilta
johtaja
CICERO Learning
Helsingin yliopisto
+358 50 5688 593
jari.multisilta(at)helsinki.fi
 
 
Tekes Oppimisratkaisut-ohjelma: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Oppimisratkaisut