APOA-hankkeen projektipäälliköt seisomassa hankkeen roll up -esitteen vieressä

Kun ongelma on tiedossa, voi oppimisanalytiikka auttaa sen ratkaisemisessa

SeOppi 1/2020
Teksti: Helena Pekkarinen
Kuva: Jaakko Saarilampi


Digitalisaatio mahdollistaa suurten tietomäärien keräämisen ja data-analytiikka niiden hyödyntämisen lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös oppimisessa. Digitaalisten oppimisympäristöjen yleistyessä tietoa niin opiskelijoista, oppimisesta kuin oppimisympäristöistäkin kertyy paljon. Oppimisanalytiikka hyödyntää tätä tietoa oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi.

– Dataa kyllä kertyy, mutta data itsessään ei ole tärkeää, vaan se mitä sillä tehdään. Ensin on aina kysyttävä mikä ja kenen on se ongelma, jota oppimisanalytiikan avulla halutaan ratkaista, sanoo jo 20 vuotta digitaalisia oppimisympäristöjä kehittänyt TAMKin yliopettaja Hanna Teräs.

Opiskelijat eivät kaipaa kilkkeitä vaan laadukasta pedagogiikkaa

Hanna Teräs vetää parhaillaan käynnissä olevaa TAMKin koordinoimaa APOA-hanketta oppimisanalytiikan kehittämiseksi. Vuonna 2018 käynnistynyt hanke keskittyy erityisesti analytiikan hyödyntämiseen pedagogisessa kehittämisessä. Ensimmäisenä hankkeessa onkin toteutettu laaja tarvekartoitus.

– Haastattelimme työpajoissa lähes 300 hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen opiskelijaa ja henkilökunnan edustajaa eri puolilla Suomea, kertoo APOA-hankkeen hallinnoinnista vastaava toinen projektipäällikkö Annika Latva.

– Halusimme välttää datalähtöistä ajattelua, jossa ajattelua ohjaavat vain data ja sen keräämisen mahdollisuudet. Sen sijaan halusimme ensin selvittää, mitkä ovat ne todelliset kipukohdat, joita opiskelijat ja opettajat opinnoissa kohtaavat. Vasta kun tunnemme ongelmat, voimme miettiä miten niitä voitaisiin ratkaista oppimisanalytiikan avulla, selittää Teräs.

Opettajien huolena oli ennen kaikkea se, miten he saavat tietoa siitä, miten oppiminen kurssin aikana sujuu. Opiskelijat puolestaan toivoivat opinnoiltaan ennen kaikkea pedagogista laatua – riippumatta siitä tapahtuvatko ne luokkahuoneessa vai digitaalisissa oppimisympäristöissä.

– Eivät opiskelijat kaipaa erityisiä digitaalisia kilkkeitä. He haluavat hyvin suunniteltuja kursseja, selkeitä ohjeita, palautetta omasta suorituksesta ja laadukasta, helposti saatavilla olevaa materiaalia. Ihan peruspedagogiikkaa siis, painottaa Teräs.

Laillinen ei aina ole eettistä

Paljon kysymyksiä herättävät myös opiskelijoiden tietosuojaan liittyvät ja eettiset kysymykset oppimisanalytiikan käytössä.

– GDPR ja muu lainsäädäntö antaa kyllä lain määräämät rajat tietojen käytölle, mutta on muistettava, että se mikä on laillista ei aina ole eettistä, painottaa Teräs.

Tärkeitä eettisiä kysymyksiä on muun muassa se kenellä on pääsy tietoihin ja välitetäänkö tietoja kenties eteenpäin muille tahoille. Teräs korostaa erityisesti läpinäkyvyyden tärkeyttä datan käytössä ja nostaa esiin myös koneoppimisen ja tekoälyn myötä tulevia uusia haasteita.

– Oppimisanalytiikan avulla voidaan kyllä luoda malli, joka ennustaa pudokkaat tietyllä todennäköisyydellä. Mutta mitä me teemme sillä tiedolla? Lakkaammeko me panostamasta tiettyihin opiskelijoihin? Vai luommeko automaattisen intervention, jolla näitä potentiaalisia pudokkaita pyritään pitämään kiinni opinnoissa?

Myös mallien virhemarginaalit huolettavat.

– 90 prosentin todennäköisyys ei ole koskaan riittävä. Sehän tarkoittaisi, että 10 prosenttia opiskelijoista – meidän korkeakouluyhteisössämme siis yli 3000 opiskelijaa – saisi väärän diagnoosin, sanoo Teräs.

Piloteissa kehitetään ratkaisuja valtakunnallisten suositusten pohjaksi

APOA-hankkeen projektipäälliköt seisomassa hankkeen roll up -esitteen vieressä
Oppimisanalytiikan käyttöön tarvitaan strategia, joka huomioi sekä pedagogiset että eettiset näkökulmat, painottavat APOA -hankkeen projektipäälliköt Annika Latva ja Hanna Teräs.

Sekä opiskelijoiden että opettajien esiin nostamia ongelmia ratkotaan APOA-hankkeessa parhaillaan useiden pilottien avulla. Niissä paneudutaan muun muassa pedagogiikan kehittämiseen, opiskelijoiden oppimisen edistämiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä lähi- ja verkko-opetuksen integroinnin ongelmakohtien tunnistamiseen.

APOA-hankkeen tuloksena on tarkoitus synnyttää valtakunnalliset suositukset oppimisanalytiikan käytöstä ammattikorkeakouluissa. Tietoa ja tuloksia piloteista julkaistaan APOAn blogissa kevään mittaan. Tämän jälkeen vuorossa onkin valtakunnallisten suositusten julkaiseminen.

– Meille on tärkeää saada hankkeen tulokset ja suositukset jalkautettua valtakunnalliseen käyttöön ammattikorkeakouluissa. Ne eivät saa jäädä pelkiksi listauksiksi hankkeen kotisivuille, painottavat APOA-hankkeen projektipäälliköt.

Kannattaa siis pysyä kuulolla!

APOA, ”Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa”, on opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke, jossa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. TAMKin koordinoimassa hankkeessa on mukana 10 ammattikorkeakoulua eri puolilta Suomea sekä Turun yliopisto.

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/oppimisanalytiikka-avain-parempaan-oppimiseen-amkeissa

http://apoa.tamk.fi