SeOppi-lehden kansikuva: ihminen katsoo kohti laskien kädellä silmälaseja

Kohti joustavaa ja monimuotoista hybridiä

SeOppi-lehti 2/23, artikkeli

Teksti: Piia Keihäs, Suomen eOppimiskeskus ry
Kuva: Heidi Pakarinen, Suomen eOppimiskeskus ry

Aloitimme Hybridiopetuksen ja -työskentelyn tavat ja taidot -hankkeen syksyllä 2021. Tavoitteenamme oli vahvistaa digipedagogisia taitoja, joita tarvitaan saavutettavasti ja hybridisti toteutuvassa opiskelussa, opettamisessa ja ohjauksessa.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin, kun HOT-hanke tulee päätökseensä, olemme oppineet paljon hybridityöstä, -opetuksesta ja -toteutuksista. Hankkeen alkuaikana hybrdiopetusta saatettiin tulkita yksinkertaisesti samanaikaistilanteena, jossa fyysinen ja virtuaalinen opetus tapahtuvat yhtäaikaisesti. Hankkeen kahden toimintavuoden aikana käsityksemme hybridistä on kuitenkin syventynyt ja monipuolistunut. Mielestämme hybriditoteus on monimuotoinen kokonaisuus, joka tarjoaa aitoja mahdollisuuksia työskennellä ja opiskella yhdessä ajasta ja paikasta riippumatta. Olemme käyttäneet hankkeessamme joustavan hybridiopetuksen käsitettä (Flexible Hybrid tai Hybrid Flexible). Käsitteellä tarkoitetaan tilannetta, jossa hybridiopetus on suunniteltu niin, että siihen voi osallistua samanaikaisesti fyysisesti samassa tilassa kuin verkossa tai eri aikaan verkossa. Oleellista joustavassa hybridiopetuksessa on se, että kaikilla on mahdollisuus oppia samat asiat osallistumistavasta ja -paikasta riippumatta.

Toinen muutos hankkeen toiminta-aikana liittyy keskustelun painopisteen siirtymiseen teknologiasta teknologia-avusteisuuteen. Vielä vuonna 2021 keskustelussa korostui välinehankinnat, kamerat, mikrofonit ja niihin vaadittavat investoinnit. Myös hybridiin liittyvä osaaminen käsitettiin vahvasti teknisiin välineisiin liittyväksi – osaanko käyttää verkkoympäristöä, jakaa materiaalia, käyttää kameraa tai mikrofonia. Nyt keskustelu on siirtynyt painottamaan vuorovaikutuksen merkitystä ja psykologista turvallisuutta hybridissä. Teknologia ymmärretään tällä hetkellä enemmän välineenä ja avustajana, ei itse päämääränä. Sen käyttöä pohditaan laadukkaan vuorovaikutuksen mahdollistamisen ja turvallisen oppimisympäristön luomisen kannalta. Tämä on muuttanut myös osaamisen käsitettä. Hybridiosaajilta edellytetään nykyään teknisten taitojen lisäksi moninaisia fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja. Näistä esimerkkejä ovat mm. teemaan innostaminen,, etä- ja lähiosallistujien ryhmäyttäminen, osallistujien vireystilan säätely tauttomalla ja rytmittämällä opetusta, kannustavan palautteen antaminen sekä ohjattu reflektio.

Ehkä merkittävin oppimme hankkeen aikana on ollut suunnittelun merkitys. Vielä vuonna 2021 hybridin ajateltiin onnistuvan, mikäli muistaa laittaa opetus- tai muuhun tilanteeseen kameran päälle, niin että verkossa olijat saavat lähetyksen omille työpisteilleen. Tällöinkin saattoi unohtua tarkistaa, mitä verkko-osallistujat oikeasti tilanteessa näkevät tai kuulevat. Hankkeen aikana kävi ilmeiseksi, että onnistunut hybriditilanne vaatii ennakkosuunnittelua, jossa aidosti mietitään miten kaikki osallistujat pääsevät osallistumaan, tulevat huomatuksi, saavat äänensä kuuluviin ja kykenevät vaikuttamaan. Ennakkosuunnittelu vaatii aikaa ja resursseja, mutta kerran hyvin laadittua suunnitelmaa, voi hyödyntää hieman muokattuna yhä uudestaan. Hybriditoteutusten vaatima ennakkovalmisteluiden määrä siis pienenee, mitä useampia hybriditoteuksia tekee.

Näistä ja monista muista havainnoista löydät lisää tietoa HOT-hankkeen työkalupakista. Olemme osaltamme pyrkineet kokoamaan työvälineitä, joilla hybriditoteutukset onnistuvat paremmin. Työkalupakin materiaalit on tuotettu hankkeen aikana kolmen K:n taktiikalla – kehitä, kokeile ja koosta. Olemme tutustuneet taustoittavaan tietoon, kokeileet erilaisia hybridiratkaisuja ammatillisessa käytännön työn opetuksessa, korkeakouluympäristössä ja työelämässä. Opit on koostettu mm. toimintamalleiksi, käytännön ohjeiksi, tarkistuslistoiksi, keskustelukorteiksi ja jopa lautapeliksi.

Toivomme sinulle innostavia ja oivalluttavia hetkiä HOT-hankkeen työkalupakin parissa!

HOT-hankematkan aikana havaittuja muutoksia hybridiin liittyen

Hybridi samanaikaisesti verkossa ja lähitilanteessaYmmärretään hybridin monimuotoisuus, aito mahdollisuus työskennellä/opiskella ajasta ja paikasta riippumatta yhdessä (Joustava hybridiopetus)
Keskustelussa vahva teknologiakeskeisyysKeskustelussa vuorovaikutus, kohtaaminen ja psykologinen turvallisuus hybridissä
Hybridiin liittyvä osaaminen nähdään teknisenä osaamisena (miten käytän kameroita, mikkejä, kokousympäristöjä)Osaamiskeskustelu painottuu tasavertaisiin oppimis- ja osallistumismahdollisuuksiin, fasilitointitaitoihin, vuorovaikutuksen luomiseen ja ylläpitämiseen sekä ohjaamiseen
Strategiana selviytyminen: ei vakiintuneita käytänteitä, kaikki toimivat omien kykyjensä mukaanStrategiana ennakointi: ymmärretään että hybridi vaatii osaamista ja resurssia – muutakin kun teknologiaa
Hybridi Ad hoc -tilanteena: menee muun ohessa, kunhan muistaa laittaa kameran päälleHybridi suunniteltuna ja resurssoituna kokonaisuutena, eri osallistujaryhmät huomioiden

Kuinka edetä?

Katso HOT-hankkeen työkalupakista ideoita ja vinkkejä ratkaisemaan arjen hybridihaasteita.

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn tavat ja taidot

Hankeaika: 1.9.2021 – 31.10.2023
Toteuttajat: Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) sekä Ammattiopisto Tavastia
Päätavoite: Vahvistaa saavutettavasti ja hybridisti toteutuvassa opiskelussa, opettamisessa ja ohjauksessa tarvittavia digipedagogisia taitoja.
Rahoittaja: ESR, hanke rahoitettu osana unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

HOT-hankkeen, SeOpin, HAMKin, Tavastian, Vipuvoimaa EU:sta ja EU:n sosiaalirahaston logot.