EU-tiedote: Ehdotuspyyntö Youth in Action- ohjelmassa

Komissio avasi 16.3.2010 ehdotuspyynnön Youth in Action- ohjelman toimesta 3.2 – Nuoret maailmassa: yhteistyö muiden kuin EU:n naapurimaiden kanssa. Tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on tukea hankkeita, jotka edistävät nuorisoalan yhteistyötä nuorisotoimintaohjelmaan kuuluvien maiden ja sellaisten kumppanuusmaiden välillä, jotka eivät ole EU:n naapurimaapolitiikan piirissä.

Youth in Action on Euroopan unionin toimintaohjelma nuorille, jonka tavoitteena on edistää aktiivista eurooppalaista kansalaisuutta, yhteisvastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta Euroopan nuorten keskuudessa ja saada heidät osallistumaan unionin tulevaisuuden muovaamiseen. Nyt avatun ehdotuspyynnön tavoitteet ovat seuraavat:

  • edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta,
  • lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja aktiivista osallistumista,
  • tukea nuorisoalan organisaatioiden/rakenteiden toimintakykyisyyttä kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi,
  • edistää yhteistyötä sekä kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa nuorisoalalla ja epävirallisessa koulutuksessa,
  • auttaa kehittämään nuorisopolitiikkaa, nuorisotyötä ja vapaaehtoistyötä,
  • kehittää kestäviä yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja nuorisoalan organisaatioiden välillä.

Ehdotuspyynnössä painotetaan nuorten osallistumista, kulttuurien monimuotoisuutta, Euroopan kansalaisuutta, muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistamista, nuoriin vaikuttavia maailmanlaajuisia ilmiöitä, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa sekä Euroopan ja Afrikan välisen vuoropuhelun, vaihdon ja yhteistyön lujittamista nuorisoalalla.

Hankkeen toiminta ei saa olla voittoa tavoittelevaa, ja sen on liityttävä nuorisoalaan ja epäviralliseen koulutukseen. Hankkeen tulee alkaa aikavälillä 1.11.-31.12.2010, ja sen on kestettävä vähintään kuusi kuukautta ja enintään 12 kuukautta. Komission rahoitusosuuden enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskuluista, enimmillään tuki voi olla 100 000 euroa. Tämän ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 2,6 miljoonaa euroa.

Hakukelpoisia hakijoita ja kumppanuusorganisaatioita ovat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kuten kansalaisjärjestöt, alueelliset tai paikalliset julkisjärjestöt tai kansalliset nuorisoneuvostot. Hankkeessa tulee olla partnereita vähintään neljästä eri maasta (ml. hakija), joista vähintään kahden maan on oltava ohjelmamaista ja niistä vähintään toisen on oltava EU:n jäsenvaltio, ja kahden maan on oltava kumppanuusmaita. Youth in Action ohjelmamaita ovat EU:n jäsenvaltiot, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki. Kumppanuusmaat tarkoittavat maita, jotka eivät kuulu ohjelmaan eivätkä ole EU:n naapuruusmaita, mutta joilla on sopimus EU:n kanssa nuorisoalaan liittyvästä yhteistyöstä. Täydellinen lista maista löytyy hakuoppaan kohdasta 5.2.

DEADLINE 17. toukokuuta 2010

Täydellinen hakuopas ja muut hakuohjeet löytyvät koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivuilta.

Lähde: southfinland.org