SeOppi-lehden kansikuva: ihminen katsoo kohti laskien kädellä silmälaseja

Asiakas- ja oppimiskokemus hybridikoulutuksessa

SeOppi-lehti 2/23, artikkeli

Teksti: Anu Konkarikoski, lehtori, kehittämiskoordinaattori, Ammattiopisto Tavastia

Hybridikoulutuksen onnistumista edistää, kun suunnittelussa lähtökohtana on niin lähi- kuin etäosallistujan asiakas- ja oppimiskokemus. Syksyllä 2023 päättyvän Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankkeen aikana vakuutuimme, että parhaiten tähän päästään suunnittelemalla laadukas pedagoginen toteutus ja varmistamalla toimivat tekniset edellytykset ja niiden käyttötaito. Tässä artikkelissa teemaa on palasteltu erityisesti hybriditoteutuksen suunnittelijan ja toteuttajan osaamisten näkökulmasta.

Pedagogiset perusedellytykset

Meillä kaikilla on huonoja kokemuksia siitä, kuinka pandemiasulkujen aikana ja jälkeen oli vain “Teams-linja auki”, mutta emme kokeneet olevamme osallisia asiaan tai linjoilla olevaan ryhmään. Toinen, tavoiteltavampi ääripää on, että niin etä- kuin lähiosallistujina koemme kuuluvamme ryhmään, saamme osallistua yhdenvertaisesti ja yhdessä lähiosallistujien kanssa, saamme innostusta päivän teemoista sekä saamme osallistumispaikasta riippumatta tukea oman vireystilan säätelyyn. Osallistamisen keinot ja päivän rytmitys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toki oppimiskokemusta edistävät myös muut laadukkaaseen pedagogiikkaan kuuluvat asiat: päivän oppien liittäminen omaan kokemusmaailmaan, sopivan tasoiset ja käytännön harjoitteet, kannustava palaute, ohjattu reflektio ja välitehtävät sekä uskallus olla luova ja virheitä pelkäämätön.

Pedagogiset taidot hybriditoteutuksessa

HOT-hankkeen nostamat pedagogiset taidot osaamiset ja niiden käytön muistaminen, vaikka lähiopetus vie mennessään:

 • turvallisen ilmapiirin luominen
 • päivän teemaan innostaminen
 • etäosallistujien ryhmäyttäminen yhdessä lähiopiskelijoiden ryhmäyttämisen kanssa
 • etäosallistujien osallistumistapojen selkeys ja yhdenvertaisuus lähiosallistujien kanssa
 • etä- ja lähiosallistujan vireystilan säätely erityyppisen tekemisen ja taukojen rytmityksellä
 • käytännönläheiset omaan kokemusmaailmaan liitettävissä olevat sisällöt ja harjoitteet
 • käytännön tekeminen
 • kannustava palaute
 • ohjattu reflektio
 • osaamista syventävät välitehtävät

Tekniset perusedellytykset

Toimiva verkkoyhteys on ensimmäinen striimattavan opetuksen edellytys. Käytännön työn opetuksessa paikat vaihtelevat yleensä päivän aikanakin (esim. työsali, maalauskammio), joten yhteydet on syytä testata etukäteen. Varayhteyden olemassaolo ja sen käytön osaaminen laskevat todennäköisesti tekijöiden stressitasoa.

Videokuvan välittämiseen ja tallentamiseen paras ratkaisu näyttää olevan yläviistosta tarkkaa lähikuvaakin ottava laitteisto, jota on kuvattu SeOppi-lehdessä syksyllä 2022. Jokaisen tärkeän vaiheen alussa hybridipäivän pitäjän tai striimausta avustavan on tarkistettava, että niin etä- kuin lähiosallistujatkin näkevät opetettavan asian. Joissain tapauksissa etäosallistujat näkevät käytännön työn opastuksen lähiosallistujia paremmin, jolloin striimaus kannattaa välittää myös lähiopetustilan näytölle tai opiskelijoiden mobiililaitteen Teamsiin.

Äänen kuuluvuuden varmistamiseen vaikuttaa kyseisen alan melutaso. Hiljaisessa työtilassa toimii mainiosti tavallinen kokousmikrofoni, mutta meluisissa tiloissa on taustahäly suodatettava pois. Jälleen lähiosallistujalla saattaa olla etäosallistujaa huonompi kuuluvuus, jos ääntä ei tilassa vahvisteta tai ohjata kuuntelemaan Teamsin kautta. Hifistelijät käyttävät äänilaitteita, joissa autenttisuutta lisätään sillä, että vaikkapa porakoneen ääni kuuluu vaimeana sitä käytettäessä, mutta ei haittaa mahdollista puheäänen kuulumista.

Taustaääntä suodattavien mikrofonien kanssa on oltava tarkkana, jotta toisten opiskelijoiden kysymykset ja kommentit välittyvät sekä lähi että etäosallistujille. Pedagogisesti järkevää voi olla sekin, että opettaja aina toistaa kunkin opiskelijan sanat, jolloin osallistujille jää kuulemisen varmistamisen lisäksi aikaa ajatella ko. asiaa.

Chat-kanavan käytön ja chatin seurannan ohjeistus on tarpeen. Hyväksi on todettu kokeilu, jossa aktiivisesti muutenkin osallistuva lähiosallistuja seurasi chatia ja nosti sieltä etäosallistujien asioita keskusteluun. Tämä ei toki poista opettajan vastuuta seurata etäosallistujien asiakas- ja oppimiskokemusta.

Tekniset taidot hybridiopetuksessa

Opettajan digitaidot ja erityisesti niihin liittyvät ongelmanratkaisutaidot ovat keskeisessä roolissa, jotta hybriditoteutuksessa väistämättä toisinaan esiintyvät tekniset pulmat eivät muodosta liian suurta kynnystä toteutukseen ryhtymiselle. Jos hybridiopetusta tehdään oppilaitoksen ulkopuolisesta tilasta, digiperustaitojen merkitys kasvaa. Seuraavassa on nostettu Ammattiopisto Tavastian digiperustaitojen minimitason osaamisista ne, joiden vahva osaaminen edesauttaa hybriditoteutuksessa onnistumista:

Tietokoneen peruskäyttö

 • Kirjautuminen eri järjestelmiin
 • Puhelimen hotspot (mobiiliverkko)
 • Outlook-/Teams-kalenterikutsu
 • Tiedostot OneDrivessa
 • OneDrive mobiilisti
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Mobiililaitteen ohjelmistopäivitys
 • Mobiililaitten sovellusten päivitys
 • Esitys- ja neuvottelutekniikka / Oman tietokoneen ja erillisen näytön jakaminen

Opetus, ohjaus ja oppiminen

 • Osaamisen hankkiminen ja etenemisen seuranta verkko-oppimisympäristössä
 • Opiskelijan työvaihesta ottamien kuvien hyödyntäminen oppimisen tukena
 • Ohjaus Teams-pikaviestinä
 • Ryhmänohjaus Teams-keskutelussa ja -kokouksena
 • Etäopetus Teams-kokouksena

Työyhteisön ja alan digitaaliset välineet

 • Oman työyhteisön tehokas viestintä
 • Oman ammattialan työelämän digitaaliset ratkaisut ja työkalut

Osaamisen osoittaminen ja reflektointi digitaalisesti

 • Osaamisen osoittamisen dokumentointi digitaalisesti
 • Arviointikeskustelu Teamsissa

Hybridiopetuksen lisätaidot (eivät kuulu opettajan perusdigitaitoihin)

 • Hybriditoteutuksen äänen ja kuvan laadukkaaseen välittämiseen tarvittavien välineiden hallinta ja suunnittelutaito
 • Teams-striimaus tietokoneelta ja mobiililaitteelta
 • Etäosallistujien chat- ja äänipuheenvuorojen hallinta

Hankkeen päättyessä

Hybridiopetuksen ja työskentelyn taidot ja tavat ESR-hankkeessa keskityimme alussa tekniikan tarkasteluun: Millaisillä välineillä saamme äänen ja kuvan välittymään etäosallistujille. Hankkeen edetessä kiinnitimme myös huomiota siihen, millä tavalla saamme tehtyä tallenteita eri aikaan ja eri näkökulmasta tapahtuvaan oppimiseen. Koska meillä oli kunnianhimoinen tavoite striimata opetusta työpaikoilta, kokosimme tietoa, millä ehdoilla miltäkin työpaikalta voi lähettää käytännön työn opastamiseen videokuvaa ja ääntä ilman yrityssalaisuuksien vaarantumista. Tässä voimme todeta olleemme hieman liian optimistisia ainakin tapauksissa, joissa opiskelijoita on useista eri yrityksistä: Jos vain osan päivästä voi striimata, etäosallistujille pitää järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa siksi ajaksi, kun lähiosallistujat tekevät asioita yrityssalaisuuksien lähettyvillä. Erillisille koulutustiloille on siis edelleen tarvetta.

Käytännön alojen hybridikoulutuspäivän suunnittelua varten tuotimme käytännön aloille check-listan.

HOT-hankkeen, SeOpin, HAMKin, Tavastian, Vipuvoimaa EU:sta ja EU:n sosiaalirahaston logot.