Youth in Action- nuorisotoimintaohjelma vuodelle 2010

Komissio on julkaissut Youth in Action nuorisotoimintaohjelman ehdotuspyynnön. Nuorisotoimintaohjelman kautta halutaan tukea nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä erityisesti heidän Euroopan kansalaisuuttaan, edistää nuorten yhteisvastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta, myötävaikuttaa nuorisoalan järjestöjen edellytysten kehittämiseen ja vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä nuorisoalalla.

Hanketasolla otetaan huomioon seuraavat ohjelman pysyvät painopistealueet:

  • Euroopan kansalaisuus;
  • nuorten osallistuminen;
  • kulttuurin monimuotoisuus;
  • muita heikommassa asemassa olevien nuorten saaminen mukaan.

Vuoden 2010 erityisteemoja ovat seuraavat:

  • Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010;
  • Nuorisotyöttömyys ja työttömien nuorten kannustaminen osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan;
  • Nuorille suunnattu, maailmanlaajuisia haasteita koskeva tiedotus ja toimintaan aktivointi (esim. kestävä kehitys, ilmastonmuutos, muuttoliikkeet ja vuosituhannen kehitystavoitteet)

Youth in Action- nuorisotoimintaohjelmaan kuuluu viisi eri toimea, joista tämä ehdotuspyyntö koskee seuraavia:

Toimi 1: Nuorten Eurooppa

Alatoimi 1.1: Nuorisovaihto (enimmäiskesto 15 kuukautta): Nuorisovaihdossa eri maista kotoisin olevien nuorten ryhmät voivat tavata toisiaan ja oppia toistensa kulttuureista. Ryhmät suunnittelevat yhdessä nuorisovaihtonsa, joka liittyy kaikkia kiinnostavaan aiheeseen. Alatoimen budjetti tässä ehdotuspyynnössä: 28 826 417 euroa.

Alatoimi 1.2: Nuorisoaloitteet (kesto 3-18 kuukautta): Nuorisoaloitteilla voidaan tukea paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla suunniteltuja ryhmähankkeita sekä eri maissa toteutettavien samankaltaisten hankkeiden verkottamista. Tavoitteena on vahvistaa hankkeiden eurooppalaista luonnetta sekä tehostaa nuorten välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa. Budjetti: 10 271 681 euroa.

Alatoimi 1.3: Nuorison demokratiahankkeet
(kesto 3-18 kuukautta): Nuorison demokratiahankkeilla tuetaan nuorten osallistumista paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen yhteisönsä demokraattiseen elämään; niillä tuetaan myös osallistumista kansainvälisen tason toimintaan. Budjetti: 6 423 262 euroa.

Toimi 2: Eurooppalainen vapaaehtoistyö

Tässä toimessa tuetaan nuorten osallistumista erilaisiin vapaaehtoistoimintoihin sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Nuoret osallistuvat yksin tai ryhmässä yleishyödylliseen palkattomaan vapaaehtoistoimintaan ulkomailla. Enimmäiskesto 24 kuukautta. Budjetti 43 055 567 euroa.

Toimi 3: Nuoret maailmassa

Alatoimi 3.1: Yhteistyö Euroopan unionin naapurimaiden kanssa (enimmäiskesto 15 kuukautta): Tällä alatoimella tuetaan kumppaneina toimivien naapurimaiden kanssa järjestettäviä hankkeita: nuorisovaihtoa ja nuorisoalan koulutus- ja verkottumishankkeita. Budjetti 8 206 160 euroa.

Toimi 4: Nuorisoalan tukijärjestelmät

Alatoimi 4.3: Nuorisotyössä ja nuorisojärjestöissä toimivien henkilöiden koulutus ja verkottuminen (kesto 3-18 kuukautta): Tällä alatoimella tuetaan erityisesti kokemusten, asiantuntemuksen ja hyvien toimintatapojen vaihtoa sekä toimintaa, joka voi edistää kestävien ja laadukkaiden hankkeiden, kumppanuuksien ja verkostojen perustamista. Budjetti: 14 029 397 euroa.

Toimi 5: Tuki eurooppalaiselle nuorisoalan yhteistyölle

Alatoimi 5.1: Nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien väliset tapaamiset (kesto 3-9 kuukautta): Alatoimella tuetaan nuorten, nuorisotyöntekijöiden ja nuorisopolitiikasta vastaavien yhteistyötä, seminaareja ja jäsenneltyä vuoropuhelua. Budjetti: 4 507 356 euroa.

Tukikelpoisia hakijoita ovat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt tai kansalaisjärjestöt, paikalliset tai alueelliset julkiset elimet, epäviralliset nuorten ryhmät, Euroopan tasolla toimivat nuorisoalan järjestöt, kansainväliset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, tai voittoa tuottavat järjestöt, jotka järjestävät nuoriso-, urheilu- tai kulttuurialan tapahtuman.