E-oppimisalalle runsaasti mahdollisuuksia internetissä

Digitaaliset sisällöt -klusteriohjelma ja Suomen eOppimiskeskus ry ovat julkaisseet Elma-esiselvityksen, joka luotaa e-oppimisalan nykytilannetta ja tarjoaa uusia suuntia alan kehittämiseksi. Esiselvityksen viesti on, että internet -aika tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia ja ala voisi verkottua huomattavasti enemmän.

Elma-esiselvitys on katsaus kaupallisen e-oppimisalan uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksiin. Tarkastelussa ovat ensisijaisesti oppimissisällöt, mutta tekstissä esitetyt ehdotukset, havainnot ja huomiot ovat pääosin sovitettavissa myös alan tuotteisiin, palveluihin, laitteistoihin ja konsultointiin.

Internet on kehittynyt nopeasti uudeksi e-oppimisalan tuotanto- ja jakelutavaksi. Vakiintuneiden liiketoimintamallien rinnalle on tullut uusia malleja, kuten sisältöjen, tuotteiden ja palveluiden maksuton peruskäyttö.

Alalle on tullut myös uusia toimijoita. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttäjäkollektiivit, oppitilojen huonekaluvalmistajat ja suunnittelijat sekä avoimet ammattilaisverkostot.

Esiselvitys tukee osaltaan tavoitetta kannustaa e-oppimisalan toimijoita ajattelemaan liiketoimintaansa uusin tavoin, toteaa Hanna Nordlund Teknologiakeskus Innopark Oy:stä. – Tavoitteena on ollut vastata yritysten esiin tuomaan tarpeeseen ymmärtää paremmin esiselvityksen aihealuetta mutta myös vahvistaa kansallisen Digibusiness-klusteriohjelman vahvuuksia muuttuvassa markkinatilanteessa ja kansallisten kehittämistoimien näkökulmasta.

 

Näkökulmana verkosto

Elma-esiselvitys esittelee orientoivasti e-oppimissisältöjen nykyasetelmaa Suomessa niin tuote- ja palvelukirjon kuin tilaajien ja käyttäjien näkökulmasta.

Esiselvitystä varten laadittiin kaavio alan kokonaistarjonnasta. Esimerkiksi perinteinen kirja muuntuu moneen kännykältä luettavasta e-kirjasta kommentoivaan elävään kirjaan.

Oululainen InnoAula on esimerkki alan murroksesta. Kalustesuunnittelu ja arkkitehtuuri toteuttavat pedagogisia tavoitteita. Laaja-alainen oppimisympäristöajattelu ja koulun toimintakulttuurin murros saivat InnoAulassa toimivan ja koko lähiympäristöä palvelevan ilmiasun.

Oppiminen on muuttumassa perinteisestä tuntijaosta kohti kokonaisvaltaisempaa, ilmiöpohjaista oppimista, toteaa Anne Rongas, toinen esiselvityksen tekijöistä. Paikkatieto, vahvistettu todellisuus sekä itse oppimistilan hyödyntäminen ovat nousevia suuntauksia.

Internetin maksuttomat sisällöt, tuotteet ja palvelut on koettu haasteina e-oppimisalalla. Maksuton peruskäyttö onkin yksi uusi perusmalli, mutta sen pohjana on usein liiketoiminta jotain muuta kautta, kuten konsultointina. Niin ikään uutta on käyttäjien mukaanotto e-oppimisen sisältöjen ja palveluiden tuottamiseen.

Esiselvitys tarkastelee e-oppimisalaa verkostona, johon on viime vuosina tullut uusia toimijoita, kuten it-valmistajat, sovelluskehittäjät ja myös Nokian kaltaiset jätit.

Verkostoajattelu mahdollistaa tyystin uudentyyppisiä rooleja ja toimenkuvia alan yhtiöille, sanoo Kari A. Hintikka, esiselvityksen toinen tekijä.  Yritys voi keskittyä esimerkiksi tarjoamaan informaatiota muille tai koordinoimaan ja arvioimaan netissä tapahtuvaa toimintaa.

Esiselvityksen suosituksiin on koottu joukko ehdotuksia e-oppimisalalle. Nopein ja proaktiivisin tapa edistää alaa konkreettisesti ovat erilaiset yrityskohtaiset innovointi- ja sparraustyöpajat sekä klinikat. Volyymin kannalta vaikuttavinta toimialalle voisi olla sen verkottaminen teollisuuden koulutusasiakkaiden ja esimerkiksi ympäristöalan suuntaan.

Esiselvitys on tehty Digibusiness-klusteriohjelman puitteissa Teknologiakeskus Innopark Oy:n ja Suomen eOppimiskeskus ry:n yhteistyönä. Selvityksen käytännön toteuttajina ovat olleet Kari A. Hintikka (Nethunt Oy) ja Anne Rongas (Pedapoint Oy). Selvityksen toteutuksessa pyrittiin avoimuuteen ja osallistavuuteen.

Tutustu selvitykseen

 

Digibusiness-klusteriohjelma on osa valtakunnallista työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa Osaamiskeskusohjelmaa. Siinä Teknologiakeskus Innopark Oy vastaa Hämeen osaamiskeskuksen toiminnasta erityisalueinaan e-oppimistoimialan ja liiketoiminnan kehittäminen, muuttuvat työnkuvat digitalisoituvassa maailmassa sekä käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Digibusiness-klusteriohjelmassa ovat lisäksi mukana Uudenmaan, Tampereen seudun, Kouvolan seudun sekä Länsi-Suomen osaamiskeskukset.

Suomen eOppimiskeskus ry edistää valtakunnallisesti verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Yhdistyksen tavoitteena on luoda monimuotoisia toimintaedellytyksiä ja aktivoida jäseniä korkealaatuisten verkko-opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. Yhdistys toimii verkko-opetusta toteuttavien, käyttävien ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden yhteistyöfoorumina.

Lisätietoja:

Hanna Nordlund
Teknologiakeskus Innopark Oy
[email protected]
040 8696 440

Titi Tamminen
Suomen eOppimiskeskus ry
[email protected]
040 8696306