Toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen malleja näkyväksi tekemässä – Ilmiöpohjaisen oppimisen osahankkeessa nomadiohjaajana

Teksti Pauliina Mäkelä
Nomadiohjaaja
Hämeenlinnan kaupunki

9. luokkalaisten keskuudessa hämeenlinnalaisessa luokkahuoneessa väreilee odottava tunnelma. Paikalle on saapunut Toimikas-osahankkeen nomadiohjaaja. Hän kertoo, miten seuraavien oppituntien aikana tutustutaan sosiaalisen median hyödyntämiseen ilmiöpilotissa. Aluksi tuntuu oudolta, kun saa olla ihan luvan kanssa sosiaalisessa mediassa tunnin aikana. Nomadiohjaaja neuvoo kädestä pitäen blogin ja Facebook-sivun perustamisen sekä miten näihin luodaan sisältöä. Yhteinen työskentely on sekä haastavaa että hauskaa. Jokainen oppilas kulkee omalla yhteisöllisen työskentelyn ja oppimaan oppimisen taitojen oppimispolulla omaan tahtiinsa.

Nomadiohjaajan tehtävänä on vähentää uuden menetelmän ensitoteutukseen liittyvää työtaakkaa sekä auttaa löytämään tarkoitukseen sopivia sosiaalisen median palveluita ja helpottaa niiden käyttöönoton vaiheissa. Nomadiudella viitataan siihen, että kyseinen henkilö kiertää kaikissa hankkeen ilmiökouluissa. Nomadiohjaaja innostaa ja varmistaa, että rahoittajalle luvattu avoimuuden periaate toteutuu hankkeen ilmiöissä.

Hän kiertää Hämeenlinnan alueen pilottikouluissa auttamassa, opastamassa ja tekemässä näkyväksi oppimisprosessia ja ilmiöpohjaisen oppimisen askeleita. Lisäksi hän kouluttaa yksityisyydensuojaan, tekijänoikeusasioihin, tiedonhaun tehostamiseen, yleensäkin sosiaalisen median asialliseen muuhun kuin vapaa-aikaan liittyvään käyttöön oppimisen apuna. Hän on tarpeen mukaan rooliltaan vertaiskouluttaja, mentori, teknispedagoginen tukihenkilö ja avustaja sekä opettajille että opiskelijoille. Hän voi tuoda esiin ilmiöpohjaisen oppimisen rinnalle myös näkymättömän oppimisen ilmiötä.

Nomadiohjaaja huolehtii oman työnsä ohella, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa käytänneyhteisöissä keskustellen ja ihmetellen jatkuvan oppimisen toteutumisesta sekä sen näkyväksi tekemisestä. Työelämä toimii omalta osaltaan oppimisympäristönä. Tärkeä osa nomadiohjaajan työtä on verkostoituminen, erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ja avoin keskustelu, sillä ne lisäävät myös onnekkaita kohtaamisia eli sattumahdollisuuksia.

Hämeenlinnan kaupunki on yksi osatoteuttaja Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin eli AVO2-hankkeessa ilmiöpohjaisen oppimisen Toimikas-osahankkeessa 1.1.2012–31.12.2013. Perinteisen oppiainejakoisen opetuksen rinnalle on otettu oppijalähtöisten ja yhteisöllisten oppimistapojen toteuttaminen Hämeenlinnan alueella kahdeksassa pilottikoulussa 9. luokkalaisten ja lukiolaisten kanssa.

Hankkeessa luodaan käytänteitä oppiainerajoja ylittävän opetuksen käytännön järjestelyihin ja aktiivisen oppimisen kokeilujen toteuttamiseen eri kouluasteilla. Yhtenä tärkeänä osa-alueena on toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen mallien tekeminen näkyväksi. Tavoitteena ovat pedagogisten mallien tunnetuksi tekeminen, käytännön toteutukset aktiivisen oppimisen toimintamallien pilotoimisessa, dokumentoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä, kuvauksia toteutuksen vaiheista, työtapoja sekä lähi- että verkko-opetukseen, hallinnolliset ratkaisut oppiainerajoja ylittävään toimintaan, kertyneen kokemuksen levittäminen sekä seuraaminen ja osallistuminen pedagogisesta kehitystyöstä kiinnostuneiden verkostoissa.

Lisätietoja