Saavutettavaa ja sujuvaa hybridiopetusta muotoilemassa

SeOppi 1/2021
Teksti:

  • Kaisa Honkonen, Leena Vainio & Piia Keihäs, Suomen eOppimiskeskus ry
  • Anu Konkarikoski, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
  • Sanna Häkkinen, HAMK

On sitä ennenkin opiskeltu ja työskennelty hybridisti! Eroaako tämä jotenkin etäopetuksesta ja etätöistä? Mikä on näiden kaikkien termien suhde?

Koronan myötä monen oppilaitoksen ja organisaation teknologia- ja vuorovaikutusosaaminen kasvoi roimasti. Nyt etsitään uusia keinoja tämän osaamisen hyödyntämiseksi opiskeluja työtapojen kehittämisessä ja monipuolistamisessa, opiskelumahdollisuuksien laajentamisessa sekä tilojen käytön tehostamisessa. Samaan aikaan digipalvelulailla täytäntöönpantava saavutettavuusdirektiivi asettaa vaatimuksia, jotka tulee täyttää.

Näihin teemoihin liittyen keskustelun keskiöön on noussut myös hybridiopetus. Keskustelun lisääntyessä on huomattu, että hybridiopetukseen liittyvät erilaiset käsitteet ja toimintatavat ovat vielä ilman yhteistä ja vakiintunutta määritystä.

Hybridiopetusta voi toteuttaa monella eri tavalla. Hannover Research -tutkimusryhmä on mallintanut hybridiopetukselle neljä toimintamallia: kiertomalli, joustava malli, a la carte -malli ja rikastettu verkko-opetus.

Hybridiopetuksen ja blended learning -toteutusten malleja, (Lähde:
Hannover Research, 2020, Understanding Hybrid School Models and Unconventional School Structures)

Hybridiopetuksen ratkaisut ovat erilaisia perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella. Lainsäädäntö ja opetussuunnitelmat asettavat omat reunaehtonsa opetuksen järjestämiselle. Perusopetuksen on tapahduttava opettajan valvomana. Ammatillisessa koulutuksessa opetusta voidaan järjestää oppilaitoksessa, työpajoissa, työpaikoilla ja etänä. Ammatillisessa hybridiopetuksessa voidaan esimerkiksi työtekniikoiden demoja pitää yhtä aikaa sekä vieressä että etänä oleville. Nämä lähtökohdat jo tuovat erilaisia versioita opetusjärjestelyihin. Lisäksi opiskelijoiden ja opettajien taidot, laitteet ja ohjelmistot asettavat reunaehtoja. Kuten myös oppilaitosten tietotekninen infrastruktuuri.

Hybridiopetus vaatii sekä lähi- että etäopetukseen omat järjestelmät ja opetuksen tekninen ekosysteemi on mietittävä kokonaisuutena, johon on etsittävä parhaat ratkaisut. Tarvitaan usein myös opetuksellisia uudelleenjärjestelyjä: opetustiimin on tehtävä entistä tiiviimpää yhteistyötä ja rooleja on määriteltävä. Työ muuttuu selvästi etupainotteiseksi. Oppimateriaalit ja opetus on suunniteltava ja laadittava niin, että sekä etänä että läsnäolevana olevat saavat tasalaatuista opetusta.

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hanke lähtee liikkeelle tästä moninaisten mallien mahdollisuudesta. Meillä on olemassa erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä, mitä hybridiopetuksella tarkoitetaan, mutta vastaavatko ne käytännössä ammatillisen opetuksen ja ammattikorkeakoulun tämän hetkisiin tarpeisiin ja toimintaan. Mitä ovat
ne tavat ja taidot, joita tarvitaan niin opettajille kuin opiskelijoille, jotta hybridiopetus ja -työskentely voi onnistua?

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa erilaisia hybridiopetuksen muotoja, joita testataan oppilaitoksiin luoduissa test-bedeissä, eräänlaisissa muutoslaboratorioissa. Test-bed-työskentelyn keskiössä on opetus- ja oppimisprosessien muotoilu ja tavoitteena on luoda sekä pedagogisesti että teknisesti saavutettava kokonaisuus. Muotoiluprosessissa mukana ovat opettajat ja opiskelijat sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta työpaikkaohjaajat.

Muotoiluprosessin aikana rakennetaan ja koostetaan hybridiopetuksen ja -työskentelyn työkalupakki kaikille avoimesti ja vapaasti käytettäväksi. Hankkeen ensimmäiset webinaarit käynnistyvät heti vuoden vaihteen jälkeen. Ensimmäisissä webinaareissa syvennytään hybridiopetuksen ja työskentelyn muotoihin – tulkaa mukaan kertomaan omia kokemuksianne ja ajatuksianne siitä, millaisia taitoja meillä pitäisi olla tehokkaan hybridiopetuksen ja -työskentelyn tueksi.

Jos sinulla on käynnissä vastaavanlainen hanke, olethan meihin yhteydessä, niin viedään asiaa yhdessä eteenpäin!

Seuraava lainaus on Leena Vainion tiivistelmä malleista, ja se on julkaistu avoimessa Hybridiopetus ja analytiikka -verkkokoulutuksessa 6.10.2021.

Kiertomalli
Oppijat vuorottelevat opettajan antaman lukujärjestyksen mukaan erityyppisissä oppimismuodoissa: luokkaopetus, etäopiskelu, pienryhmätyöskentely, projektityöt, yksilöllinen ohjaus ja työssä järjestettävä oppiminen. Perusopetuksessa opiskelu tapahtuu pääosin koulussa isossa ryhmässä tai pienryhmissä ja opettaja tai joku muu aikuinen on aina läsnä oppimistilanteissa.

Joustava malli
Verkko-opiskelu on toiminnan runko. Opiskelu on samanaikaista ja eriaikaista toisten kanssa verkon välityksellä. Oppijat etenevät yksilöllisesti rakennettujen oppimispolkujen kautta. Ohjaava opettaja on opiskelun tukena koko ajan. Verkko-opiskelusta huolimatta opiskelu tapahtuu ohjatusti pääasiassa koulussa lukuunottamatta kotitehtäviä. Ohjaava opettaja tai muut aikuiset antavat tarvittaessa tukea joustavin oppijalle sopivin menetelmin, esimerkiksi pienryhmäopetuksena, projektitöinä tai yksilöllisenä ohjauksena. Tukea tarjotaan tarpeen mukaan ja sen määrä vaihtelee eri oppiaineittain.

a la Carte -malli
Opintoja voi valita vaihtoehtoisesti joko verkkokursseina tai kontaktiopetuksena. Oppijat valitsevat tarjonnasta heille sopivan vaihtoehdon.

Rikastettu verkko-opetus
Tämä malli perustuu kontaktiopetukseen. Opettaja opettaa eri menetelmin sisällöt ja oppijat lähettävät tehtävät verkon kautta. Verkon kautta saadaan myös lisätehtävä-materiaaleja tarvittaessa. Verkko-opetus on toiminnan runko niille opiskelijoille, jotka eivät jostain syystä voi osallistua luokkaopetukseen; he kuuntelevat opetuksen verkon kautta ja saavat myös ohjauksen verkon kautta.

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat

Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2023
Konsortio: Suomen eOppimiskeskus ry, HAMK, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Seuraa hanketta: www.hybridiopetus.fi

Hybiridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankekonsortion logojono.