Pelikirja ICT-osaamisen kehittämiseen

SeOppi 1/2021
Teksti: Sami Heino, Hämeenlinnan kaupunki


Mitä digitaalisia valmiuksia tarvitaan modernin tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan eri tehtävissä? Miten näiden keskeisten ICT-valmiuksien osaamista voidaan arvioida? Miten voidaan rakentaa tukijärjestelmä, joka toimii henkilöstön tukena joustavalla ja tehokkaalla tavalla?

Näihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia seitsemän kaupungin (Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Porvoo, Tampere, Turku ja Vantaa) yhteisessä ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hankkeessa. Hankkeen koordinaattorikuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki ja hanke toteutetaan pääosin valtiovarainministeriön Digitalisaation kannustinjärjestelmä -rahoituksella.

ICTeko-hanke kartoittaa keskeiset tarpeet ja niihin sopivat tukimuodot modernin tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan tehtävissä. Kootun tutkimustiedon ja palvelumuotoilun avulla laaditaan syksyllä 2021 julkaistava ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen pelikirja, jossa pyritään antamaan kunnille ohjeistuksia ja suuntaviivoja omien strategioiden ja suunnitelmien laatimiseen.

Pelikirjan tukemana kunnat pystyvät:

  • arvioimaan digitaalisia valmiuksia valituilla henkilöstöryhmillä;
  • vahvistamaan digitaalista osaamista tehokkaasti ja
  • luomaan lähitukijärjestelmän, joka auttaa henkilöstöä hyödyntämään digitaalisia välineitä työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeen ohjausryhmän lisäksi projektia lähti viemään eteenpäin projektiryhmä, joka koostui projektipäälliköstä, tutkimuksen toteuttajista (Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus), palvelumuotoilun toteuttajista (Otava Oppimisen palvelut), fasilitoinnista ja viestinnästä vastaavasta Suomen eOppimiskeskus ry:stä sekä kuntien vaihtuvista edustajista. Lisäksi yhteistyökumppaneina projektin aikana olivat mukana Kuntaliitto sekä Kuntien Tiera.

Varsinainen kyselytutkimus käynnistettiin helmikuussa 2021. Tutkimuksella kartoitettiin hankekuntien henkilöstön digitaalisten valmiuksien tilaa ja tuen toimintaa ja tarvetta – sekä nykyhetken että tulevaisuuden osalta. Tutkimus kohdistui digitaalisten välineiden ja ohjelmistojen käyttövalmiuksiin, resursseihin ja saatavilla olevaan tukeen.

Samanaikaisesti tutkimustyön rinnalla järjestettiin Otava Oppimisen palveluiden pitämiä työpajoja hankekunnille, joissa tutustuttiin hankkeeseen ja keskusteltiin mm. ICT-osaamisen käsitteistä sekä teknologisen ja digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksista osaamiseen.

Pelikirjan laatiminen käynnistettiin keväällä 2021 tutkimustulosten valmistuttua. Valmis pelikirja ja tutkimus julkaistaan marraskuun lopussa 2021. Pelikirja tulee sisältämään näkemyksiä mm. ICT-osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja osaamisprofiileihin sekä osaamisen kehittämisen suunnitteluun, jalkauttamiseen ja arviointiin. Tuloksiin ja hankkeeseen on mahdollista tutustua vuoden 2021 ITK-konferenssissa 3.12.2021 sekä hankkeen verkkosivuilla osoitteessa https://icteko.wordpress.com/.