Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma lausunnolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti tänään lausunnolle luonnoksen vuosia 2011-2016 koskevaksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi. Kehittämissuunnitelma toimii hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmana. Ministeriö pyytää lausuntoja noin 200 taholta 20.10.2011 mennessä. Tavoitteena on, että valtioneuvosto käsittelee ja päättää kehittämissuunnitelmasta joulukuussa 2011.

Kehittämissuunnitelmaluonnoksessa asetetaan tavoitteeksi kohottaa väestön osaamistasoa niin, että Suomi on maailman osaavin kansa vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteena on parantaa koulutuksellista tasa-arvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on vähentää sukupuolten välisiä osaamis- ja koulutuseroja sekä koulutuksen periytyvyyttä. Valtioneuvosto hyväksyy ohjelman vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hallitus toteuttaa koulutustakuun osana yhteiskuntatakuuta vuoden 2013 alusta lukien niin, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Keskeinen kriteeri suunnata koulutuspaikkoja on yhteiskuntatakuun toteutuminen. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistetaan siten, että perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Ammatillisen peruskoulutuksen tarjonta mitoitetaan siten, että sen saatavuus turvataan. Kehittämissuunnitelmakauden loppuun mennessä ammatillisen koulutuksen aloittajamääriä vähennettäisiin vajaat 3 000. Koulutukseen siirtyvien keskimääräisten ikäluokkien koko pienenee vajaalla 8 000.

Perusopetusta ja esiopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhtenäisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Koulujen eriytyminen estetään. Osana valtionosuusjärjestelmän uudistamista selvitetään perusopetuksen valtionosuuden perusteet. Tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus perustuu jatkossa nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin. Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ohjataan resursseja sekä selvitetään tarve määritellä perusopetuksen ryhmäkoko lainsäädännöllä. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet ja tuntijako uudistetaan. Varhaiskasvatuksen hallinto, valmistelu ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Maailman osaavimpien kansakuntien joukossa pysyminen edellyttää, että opettajankoulutusta kehitetään jatkuvasti ja turvataan pätevän ja ammattitaitoisen opettajakunnan saatavuus. Opettajien saatavuuden varmistaminen edellyttää opettajankoulutuksen riittävän mitoituksen ja koulutuksen laadun ohella opetustyön säilymistä vetovoimaisena uravalintana.

Toisen asteen palvelukyvyn vahvistamiseksi ja rakenteelliseksi kehittämiseksi käynnistetään toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa koulutuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, varmistaa yksilöiden tarpeisiin vastaavien koulutuspalveluiden saatavuus maan eri osissa ja molemmissa kieliryhmissä sekä lisätä oppilaitosrajat ylittävää tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien käyttöä.

Korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä vauhditetaan. Voimavaroja on koottava yhteen alueellisiksi osaamiskeskittymiksi sekä määritettävä yhteistyölle strategiset tavoitteet ja sovittava keskinäisestä työnjaosta.

Tutkimusjärjestelmän vahvistamiseksi ja työnjaon selkeyttämiseksi laaditaan eri toimijoiden yhteistyönä tiedestrategia, jossa otetaan huomioon sekä perustutkimuksen edellytykset että tarve vahvistaa tutkimuslähtöisten innovaatioiden syntyä. Tutkijakunnan osaamistasoa vahvistetaan sekä tutkijankoulutusta ja -uraa edistetään.

Aikuiskoulutuksessa tavoitellaan yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaamista siirtymällä kansalaisten henkilökohtaisiin koulutustileihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa selvityshenkilöt tekemään esityksen henkilökohtaisen aikuiskoulutustilimallin muodosta ja käyttöönotosta vuoden 2012 loppuun mennessä.

Osaavan työvoiman saatavuutta parannetaan koulutusjärjestelmän toimintaa tehostamalla sekä kehittämissuunnitelmaluonnokseen sisältyvillä koulutustarjonnan määrällisillä tavoitteilla vuodelle 2016. Koulutustarjontaa vähennettäisiin kulttuurialalla, luonnontieteiden alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Tarjontaa lisättäisiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla, joka johtuu pitkälti opettajankoulutuksen lisäämisestä.

_ _ _

Luonnos koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2011-2016 on luettavissa osoitteessa
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/KESUluonnos_13092011.pdf

_ _ _

Lisätietoja:

 

– johtaja Kirsi Kangaspunta, puh. (09) 160 77252 
– neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, puh. (09) 160 77098