Kerro kerro kuvastin – TVT:n käyttö oppilaitoksissa tulevaisuudessa?

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti Kari A. Hintikka Otavan Opisto
Anne Rongas Suomen eOppimiskeskus ry

“Asiat tapahtuvat vauhdilla. Muutos on jo käynnissä. Ei tarvita kymmentä vuotta, että se myös näkyy. TVT:n tulisi olla työkalu. Enää ei riitä, että käynnistetään tietokone – oppilaat haluavat muutakin. Mitä pitäisi suositella uusille lukiolaisille? Mikä on elämän kannalta tärkeää?”

Siteeratut lauseet ovat peräisin oppilaitosjohdon henkilöstökoulutuksen BossIT:n toteuttamasta eDelfoi-työskentelystä. eDelfoi auttaa kurkistamaan kollektiivisen tiedonmuodostuksen avulla lähitulevaisuuteen.

Opetusteknologia ja sen ympärillä moninaisina versovat sovellukset ja sisällöt johdattavat oppilaitosjohdon pysähtymään niin pienten arjen pulmien kuin suurten kasvatustavoitteiden äärelle.

Opetushallituksen rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen konsortion toteuttama BossIT-koulutus kohdistuu tieto- ja viestintäteknologian voimakkaassa muutoksessa olevalle alueelle. Mahdollisten tulevaisuuksien ennakointi ja jäsentäminen ovat tärkeitä.

eDelfoi-menetelmää ovat Suomessa kehittäneet muun muassa Otavan Opisto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Menetelmän perusideana on kerätä asiantuntijoilta näkemyksiä mahdollisista tulevaisuuksista ja koota niistä kollektiivinen käsitys. Osallistujat vastaavat kyselyyn anonyymisti ja kommentoivat toistensa vastauksia.

Osallistujien palautteiden mukaan menetelmä on mielenkiintoinen: yhteenvetotulokset ja kommentit ovat heti nähtävillä.

eDelfoin alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut tulevaisuudentutkimus. Koulutukseen sovellettaessa se toimii kuin peilisali: omat tutut ajatukset saavat uusia ulottuvuuksia, kun niitä peilaa toisten ajatuksiin. Saman asian eri puolet tulevat näkyville. Mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja on enemmän kuin arjen kiireessä tulee ajatelleeksi.

eDelfoita on käytetty mm. OPH:n tulevaisuusbarometrien tuottamiseen sekä oppimisympäristöhankkeiden selvitys- ja ennakointityön tekemiseen. Näissä opetusalan eDelfoi-toteutuksissa on havaittu, että vastaukset voivat olla yllättävän samanmielisiä tai hajota kauas toisistaan.

Näkemysten yhteneväisyys kertoo siitä, että käsiteltävä tulevaisuudenkuva voi olla hyvin todennäköinen. Voimakas hajonta taas kertoo, että aihe voi herättää ristiriitaisia tunteita tai että se hahmotetaan eri tavoin.

Pasi Silanderin toimittama, 2013 ilmestynyt teos “Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen” korostaa johtajuuden merkitystä oppilaitoksen asiantuntijaorganisaation kehittämisessä. Opettajien täydennyskoulutusten vaikuttavuus jää heikoksi, ellei samaan aikaan reagoida johtamisen kautta käsillä oleviin muutoksiin.

Opetusteknologian osalta oppilaitosjohdossa on vaarana tuhlata käytettävissä oleva aika ja energia yksittäisiin kysymyksiin tai askarteluun, kuten Silander terävästi nimittää. Olisi kyettävä näkemään kokonaisuus ja johtamaan kohti tulevaisuutta.

Samaisessa teoksessa Hannu Linturi esittelee eDelfoi-menetelmän yhtenä työkaluna, jolla “murtaa murrosta”. eDelfoi antaa toimijoille variaatioita, näkymiä tätä hetkeä kauemmas ja samalla konkretisoi nykyvalintojen vaikutuksia tulevaisuuden rakentamisessa.

Lisätietoja
BossIT-koulutus https://eoppimiskeskus.fi/ projektit/bossit  
eDelfoi http://edelfoi.fi/
Silander, Pasi toim. (2013) Johtamisella toimintakulttuurin muutokseen – tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa. Helsingin kaupungin Mediakeskus