Kansalaisten Eurooppa – ehdotuspyyntö 2009

Komissio avasi 30.12.2009 yleisen ehdotuspyynnön Kansalaisten Eurooppa- ohjelmasta. Ohjelmalla halutaan muun muassa saattaa yhteen eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien paikallisyhteisöjen jäseniä jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia, näkemyksiä ja arvoja, edistää Euroopan kansalaisuutta ja demokratiaa, tuoda Eurooppa lähemmäksi kansalaisia edistämällä eurooppalaisia arvoja sekä kannustaa kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ohjelma on avoinna kaikille hakijoille, jotka ovat sijoittautuneet johonkin ohjelmaan osallistuvista maista (EU- jäsenvaltiot, Kroatia, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia). Hakijan on oltava julkisyhteisö tai voittoa tavoittelematon yhteisö, jolla on oikeudellinen asema. Kukin ohjelman toimista on kuitenkin kohdennettu tarkemmin määritellylle organisaatiojoukolle. Tukikelpoisuus määrittyy siis alaohjelman mukaan.

Tässä ehdotuspyynnössä ovat avoimena seuraavat ohjelman toimet:

Toimi 1: Aktiivisten kansalaisten Eurooppa

Toimenpide 1: Ystävyyskuntatoiminta

  • Toimenpide 1.1: Ystävyyskuntatoiminnan puitteissa järjestettävät kansalaisten tapaamiset

Toimenpiteen kohteena on toiminta, johon liittyy tai jolla edistetään Euroopan kansalaisten välistä suoraa vaihtoa ystävyyskuntatoiminnan puitteissa. Hankkeessa on oltava mukana kuntia vähintään kahdesta ohjelmaan osallistuvasta maasta, joista vähintään toinen on EU:n jäsenvaltio. Hankkeessa on oltava mukana vähintään 25 kansainvälistä osallistujaa kutsutuista kunnista siten, että kustakin kutsutusta kunnasta on vähintään viisi osallistujaa. Tapaamisten enimmäiskesto on 21 päivää. Suurin myönnettävä tukisumma on 22 000 EUR hanketta kohti. Mikäli hankkeeseen osallistuu vähintään 10 kuntaa, hankkeelle myönnettävä tuki voi olla enintään 40 000 EUR. Tuen vähimmäismäärä on 2 500 EUR.

Toimenpiteen kustannusarvio vuodeksi 2010 on 7 miljoonaa euroa.

HUOM! Ensimmäinen hakuaika on jo 1.helmikuuta, toinen 1. kesäkuuta ja kolmas 1.syyskuuta 2010.

  • Toimenpide 1.2: Ystävyyskuntien verkostot

Tällä toimenpiteellä tuetaan ystävyyskuntasiteiden muodostamien verkostojen kehittymistä, mikä on tärkeää, mikäli halutaan taata järjestelmällinen, tiivis ja monipuolinen yhteistyö kuntien kesken ja saada siten ohjelmasta mahdollisimman suuri hyöty. Hankkeeseen on sisällyttävä vähintään kolme tapahtumaa. Siinä on oltava mukana kuntia vähintään neljästä ohjelmaan osallistuvasta maasta, joista vähintään yksi on EU:n jäsenvaltio. Hankkeessa on oltava vähintään 30 kansainvälistä osallistujaa kutsutuista kunnista. Hankkeen enimmäiskesto on kaksi vuotta; yksittäisen tapahtuman enimmäiskesto on 21 päivää. Tässä toimenpiteessä hankekohtainen enimmäisavustus on 150 000 EUR. Pienin hakukelpoinen avustus on 10 000 EUR. Avustukset lasketaan kiinteiden määrien perusteella.

Toimenpiteen kustannusarvio vuodeksi 2010 on 5 165 000 euroa.

HUOM! Ensimmäinen hakuaika on jo 1.helmikuuta ja toinen 1.syyskuuta 2010.

Toimenpide 2: Kansalaishankkeet ja tukitoimenpiteet

  • Toimenpide 2.1: Kansalaishankkeet

Tällä toimenpiteellä pyritään vastaamaan yhteen Euroopan unionin tämän hetken suurimmista haasteista: kuinka kuroa umpeen kansalaisten ja Euroopan unionin välinen kuilu. Siinä pyritään löytämään omaperäisiä ja innovatiivisia menetelmiä, joiden avulla voitaisiin rohkaista kansalaisia osallistumaan ja pystyttäisiin edistämään Euroopan kansalaisten ja Euroopan unionin toimielinten välistä vuoropuhelua. Hankkeessa on oltava mukana vähintään viisi osallistujamaata, joista vähintään yksi on EU:n jäsenvaltio. Hankkeessa on oltava vähintään 200 osallistujaa. Hankkeen enimmäiskesto on yksi vuosi. Avustuksen määrä lasketaan euroina yksityiskohtaisen kustannusarvion perusteella. Haettu avustus voi olla enintään 60 prosenttia kyseisen hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Pienin myönnettävä avustus on 100 000 EUR. Hankekohtainen enimmäisavustus on 250 000 EUR.

Tämän toimenpiteen kustannusarvio vuodeksi 2010 on 1,5 miljoonaa euroa.

Hakuaika on 1.kesäkuuta 2010.

  • Toimenpide 2.2: Tukitoimenpiteet

Tämä toimenpide on toimen 1, ”Aktiivisten kansalaisten Eurooppa”, puitteissa esitettyjen hankkeiden laadun kehittämisen väline. Sillä tuetaan kokemusten, asiantuntemuksen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä toimia, jotka voivat johtaa pitkäaikaisten kumppanuuksien ja verkostojen syntymiseen. Hankkeessa on oltava mukana vähintään kaksi osallistujamaata, joista vähintään toinen on EU:n jäsenvaltio. Enimmäiskesto on yksi vuosi. Suunnitteilla täytyy olla vähintään kaksi tapahtumaa hanketta kohti. Avustuksen määrä lasketaan euroina tasapainotetun, yksityiskohtaisen talousarvioennusteen perusteella. Avustus voi olla enintään 80 prosenttia kyseisen hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Pienin hakukelpoinen avustus on 30 000 EUR. Hankekohtainen enimmäisavustus on 100 000 EUR.

Tämän toimenpiteen kustannusarvio vuodeksi 2010 on 1 535 000 euroa.

Hakuaika on 1.kesäkuuta 2010.

Toimi 2: Aktiivinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta

Toimenpide 3: Avustukset kansalaisjärjestöjen käynnistämille hankkeille

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea eri osallistujamaiden kansalaisjärjestöjen käynnistämiä konkreettisia hankkeita. Näiden hankkeiden olisi lisättävä tietoisuutta Eurooppaa koskevista aiheista ja vahvistettava eri kulttuurien välistä ymmärtämystä sekä helpotettava yhteisten arvojen tunnistamista Euroopan tason yhteistyön kautta. Hankkeessa on oltava mukana vähintään kaksi osallistujamaata, joista vähintään toinen on EU:n jäsenvaltio. Hankkeiden enimmäiskesto on yksi vuosi. Avustuksen määrä voidaan laskea kahdella eri tavalla hankkeessa noudatettavan lähestymistavan ja kyseisessä tapauksessa sovellettavien erityissääntöjen mukaan: a) kiinteämääräisinä rahoitusosuuksina maksettavat avustukset tapahtumahankkeille; b) todellisiin kustannuksiin perustuvat avustukset tuotanto- ja toteutushankkeille: Tässä tapauksessa haettu avustus voi olla enintään 60 prosenttia kyseisen hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä on 55 000 EUR. Pienin hakukelpoinen avustus on 10 000 EUR.

Tämän toimenpiteen kustannusarvio vuodeksi 2010 on 3 400 000 euroa.

HUOM! Hakuaika on jo 15.helmikuuta 2010.

Toimi 4: Euroopan aktiivinen muistiperintö

Tästä toimesta tuettavien hankkeiden tavoitteena on natsivallan ja stalinismin uhrien muiston vaaliminen sekä nykyisten ja tulevien sukupolvien tietämyksen ja ymmärtämyksen parantaminen keskitysleirien ja muiden joukkotuhopaikkojen tapahtumista ja niiden syistä. Hankkeen enimmäiskesto on yksi vuosi. Avustuksen määrä voidaan laskea kahdella eri tavalla: a) kiinteämääräisinä rahoitusosuuksina ja kertakorvauksina maksettavat avustukset tapahtumahankkeille; b) todellisiin kustannuksiin perustuvat avustukset tuotanto- ja toteutushankkeille: Tässä tapauksessa haettu avustus voi olla enintään 60 prosenttia kyseisen hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä on 55 000 EUR. Pienin hakukelpoinen avustus on 10 000 EUR.

Tämän toimen kustannusarvio vuodeksi 2010 on 1,8 miljoonaa euroa.

Hakuaika on 30. huhtikuuta 2010.

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto:
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Lähde: southfinland.org