European University-Business -foorumi

European University-Business -foorumi on Euroopan komission aloite yliopistojen ja elinkeinoelämän toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämiseksi. Se on osa komission vuonna 2006 antamaa tiedonantoa Tuloksia korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: koulutus, tutkimus ja innovaatiot, joka liittyy Unionin pyrkimykseen tehdä Euroopasta johtava innovaatioihin ja tietoon pohjautuva globaali talous EU 2020 -strategian viitoittamana. Komission korkeakoulujen nykyaikaistamista koskevassa tiedonannossa todetaan, että yliopistojen tulisi luoda kestäviä verkostoja ja yhteistyösuhteita, jotta ne pystyisivät “paremmin ja nopeammin vastaamaan markkinoiden tarpeisiin ja luomaan kumppanuussuhteita, joissa hyödynnetään tieteellistä ja teknistä osaamista”. Modernisaatio on myös yksi Eurooppalaisen koulutusyhteistyön (ET 2020) keskeisimmistä teemoista ja kehittämisalueista.

Korkeakoulujen ja yritysten välisestä yhteistyöstä on paljon hyviä esimerkkejä. EU:lla on useita ohjelmia korkeakoulujen ja yritysten verkottumisen edistämiseksi, kuten esimerkiksi seitsemännen puiteohjelman (FP7) opiskelijoiden liikkuvuusohjelmat. Yhteistyön muodoissa ja intensiteetissä on kuitenkin paljon eroja EU:n eri jäsenmaiden välillä, alueellisella ja paikallisella tasolla. Yhteistyö on myös hyvin hajanaista ja vain osalla Euroopan korkeakouluista on kattava, koko oppilaitoksen toimintaa koskeva strategia yritysyhteistyön edistämiseksi.

Brysselissä järjestettiin 4.-5.5.2010 kolmas European University-Business -foorumi. Jan Truszczynski (Directorate General, DG Education and Culture) totesi seminaarin avauspuheenvuorossa, että yliopistot ja korkeakoulut ovat suurten muutosten edessä. Yliopistojen ja korkeakoulujen tulee pystyä vastaamaan entistä nopeammin erilaisiin globaaleihin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Koulutuksen – erityisesti korkeakoulutuksen aseman vahvistaminen osaamiskolmion keskiössä sekä koulutuksen sosiaalisen ja työelämäulottuvuuden korostaminen ovat myös Espanjan puheenjohtajuuskauden tärkeimpiä tavoitteita, kuten José Manuel Martinez Sierra puheenvuorossaan totesi. Sierra toi myös esille, että jopa kaksi viidestä EU 2020 -strategian tavoitteesta liittyy koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Koulutus ei ole koskaan aikaisemmin koko Unionin historian aikana ollut strategisesti yhtä merkittävässä asemassa, kuin mitä se on nyt.

Kolmannen European University-Business -foorumin painopistealueet olivat:

  1. Korkeakoulu-yritysyhteistyö ja alueellinen kehittäminen

  2. Korkeakoulu-yritysyhteistyö ja innovaatiot

  3. Korkeakoulu-yritysyhteistyö ja koulutuksen laatu

Korkeakouluilla on merkittävä rooli alueiden kehittämisessä. Korkeakoulujen ympärille rakentuva tutkimusinfrastruktuuri sekä korkeakoulujen harjoittama korkeatasoinen T&K-toiminta ovat merkittäviä alueiden taloudellista kehitystä edistäviä tekijöitä. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöprojektit – erityisesti alueen strategisilla toimialueilla – sekä toiminnan ja järjestelmien joustavuus ovat keskeisiä alueellisen kehittämisen sekä korkeakoulu-yritysyhteistyön onnistumisen kannalta. CUC:in (Combined universities in Cornwall) johtaja Sue Brownlow Bronlow korosti puheenvuorossaan erityisesti koulutus- ja yritysyhteistyön merkitystä pienyrittäjyydelle. Euroopan yli 20 miljoonasta pienestä ja keskisuuresta yrityksestä suurin osa (92 %) on pienyrityksiä, mutta tästä huolimatta korkeakoulujen ja pienyritysten välinen systemaattinen yhteistyö on harvinaista. Kestävien yhteistyöverkostojen rakentamista korkeakoulujen ja pienyritysten välille vaikeuttavat erityisesti pienyritysten heterogeenisyys ja tarpeiden erilaisuus sekä resurssien puute. Ratkaisuna näihin ongelmiin ovat korkeakoulujen ja yritysten väliset klusterit.

Korkeakoulu-yritysyhteistyön tiivistäminen on myös olennainen osa Eurooppalaista korkeakoulu-uudistusta ja korkeakoulujen antaman opetuksen ja koulutuksen laadun parantamista. Korkeakoulu-uudistuksella pyritään lisäämään koulutuksen työelämälähtöisyyttä, edistämään ammatillista huippuosaamista, korkeakoulujen yhtenäisyyttä ja samanaikaisesti vähentämään korkeakoulujen valtionjohtoisuutta ja toimintatapojen byrokraattisuutta.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1261_en.htm