Ehdotuspyyntö LLP- ohjelmassa: eurooppalaisen yhteistyön tukeminen koulutuksessa ja opetuksessa

Komissio julkaisi  Elinikäisen oppimisen ohjelmassa kaksiosaisen ehdotuspyynnön, jonka avulla halutaan tukea eurooppalaista yhteistyötä koulutuksen ja opetuksen saralla. Tavoitteena on tukea yhtenäisten ja kattavien, elinikäistä oppimista koskevien kansallisten ja alueellisten strategioiden ja politiikan kehittämistä ja toteuttamista paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Hakukelpoisia hakijoita ovat Elinikäisen oppimisen ohjelmaan osallistuviin valtioihin (EU- jäsenmaat, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki) sijoittautuneet organisaatiot, kuten alueelliset tai kansalliset ministeriöt, muut julkiset elimet ja sidosryhmäorganisaatiot, jotka toimivat elinikäisen oppimisen alalla.

Ehdotuspyynnön osa A on tarkoitettu elinikäisen oppimisen strategioiden ja eurooppalaisen koulutus- ja opetusyhteistyön tuntemuksen lisäämiseen kansallisella tasolla. Hakemuksia voivat tehdä joko yksittäiset organisaatiot tai useammasta yhdessä tai useammassa valintakelpoisessa valtiossa toimivasta organisaatiosta koostuvat kumppanuudet. Osasta A tuettavia toimia ovat seuraavat:

  • tietämystä lisäävä toiminta, joka tukee elinikäisen oppimisen strategioiden ja politiikan laatimiseen ja toteuttamiseen liittyvää kansallista keskustelua,
  • sellaisten foorumien ja muun toiminnan perustaminen, jotka edesauttavat elinikäisen oppimisen strategioiden syntymistä,
  • opetuksen ja koulutuksen ET 2020- viitekehyksen käytössä olevien välineiden tai aineiston levittäminen sekä tuntemuksen lisääminen,
  • ET 2020- strategisten puitteiden mukaisen koulutusalan avoimen koordinointimenetelmän laatimiseen ja toteutukseen kansallisella tasolla tähtäävien, jo käytössä olevien kansallisten ohjelmien seurantatoimet.

Hankkeiden on alettava aikavälillä 1.1.2011-31.3.2011, ja hankkeiden enimmäiskesto on 12 kuukautta.

Osa B keskittyy rajat ylittävän yhteistyön tukemiseen kansallisten ja alueellisten elinikäisen strategioiden kehittämisessä. Hakijakonsortio täytyy muodostua vähintään viidestä organisaatiosta vähintään kolmesta ohjelmaan kuuluvasta maasta. Ainakin yhden konsortioon kuuluvan organisaation tulee olla EU:n jäsenvaltiosta. Osan B tukikelpoisia toimia ovat:

  • innovatiivisten käytäntöjen kehittäminen, testaus ja siirto, joihin voi sisältyä tutkimuksia, analyysejä, konferensseja ja seminaareja, joilla tähdätään rajat ylittävään vertaisoppimiseen,
  • toimet, joiden tavoitteena on luoda ja kehittää verkostoja alue-, kansallisella ja Euroopan tasolla

Hanketoiminnan on alettava aikavälillä 1.1.2011-31.3.2011, ja hankkeiden enimmäiskesto on 24 kuukautta.

Koko ehdotuspyynnön budjetti on 2,8 miljoonaa euroa, joka jaetaan osan A ja B kesken puoliksi, lopullinen jako riippuu kuitenkin osiin tulevien hakemusten määrästä ja laadusta. Rahoitusosuus voi olla korkeintaan 75 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Osan A enimmäisavustus on 120 000 euroa, osassa B se on 350 000 euroa.Hakemukset tulee toimittaa koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirastoon viimeistään 16. heinäkuuta 2010.

Hakudokumentit ja -ohjeet löytyvät samaisen toimeenpanoviraston sivuilta.