Digiajan syväoppiminen vaatii dialogiosaamista

SeOppi 2/2019
Teksti ja kuva: Sanna Ruhalahti, HAMK Edu


Digitaalinen teknologia mahdollistaa tänä aikana monenlaisia mahdollisuuksia, mutta samalla haastaa meidät miettimään opetusta ja oppimista uusista lähtökohdista. Nykytilanteen uhkana on, että uppoudutaan oppimisteknologian yksityiskohtiin innostavan ja tuloksellisen opetustyön sekä oppimisen kustannuksella. Uskotaan jopa, että opiskelija oppii asiat yksin, ilman ohjausta ja vertaisten tukea. Tutkimusten mukaan olemme vahvasti siirtymässä yhteisöllisen tiedonrakentamisen äärelle perinteisen yksilökeskeisen oppimisen sijaan. Digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn maailmassa tarvitaan uudenlaisia taitoja yhteisöllisen oppimisen tavoitteelliseen tukemiseen. Oppimismuotoilua tulisi entisestään vahvistaa, jotta yhteisöllinen oppiminen mahdollistuu ja oppimisen sisällöt koetaan merkityksellisiksi.

Pedagoginen malli jäsentää oppimismuotoilua

Väitöskirjatutkimuksessa syntyneen DDD (Dialogical, Digital and Deep learning activities) kehitetyn pedagogisen mallin (Kuva 1.) tavoitteena on tukea syväoppimiseen suuntaavaa opetus- ja ohjaustoimintaa. Mallin käyttöönotto tarkoittaa käytännössä entistä tietoisempaa työskentelyä opiskelijan lähikehityksen eri tasoilla. Oppimisprosessi tulisi muotoilla niin, että siellä ei ole käyttöä kopioidulle ja siirretylle tiedolle. Tukena ovat tutkivan otteen vahvistaminen ja autenttisten lähtökohtien esille tuominen entistä läpinäkyvämmin. 

DDD pedagogisen mallin mukainen prosessikaavio
Kuva 1. DDD pedagogisen mallin mukainen prosessi.

Oppimisprosessin alkuun ja loppuvaiheeseen sijoitettava itseopiskelun vaihe auttaa opiskelijaa suuntaamaan kehittymistään syväoppimisen suuntaan. Lisäksi syväoppimista tukevia tehtäviä ja prosesseja tulee suunnitella niin, että ne tukevat syväoppimiseen suuntaavia taitoja osana dialogista yhteisöllistä tiedonrakentamista.

Suunnitteluperiaatteilla muotoilemaan syväoppimista

Tarkasti strukturoidun pedagogisen mallin rinnalle kehitettiin suunnitteluperiaatteet, jotka tukevat dialogista, digitaalista ja syväsuuntautunutta oppimista. Nämä kuusi pedagogista mallia tukevaa suunnitteluperiaatetta ovat:

  1. dialogiseen tiedonrakentamiseen valmentaminen dialogimenetelmin 
  2. autenttisten oppimisen lähtökohtien huomioiminen
  3. itse- ja yksinopiskeluvaiheiden linkittäminen oppimisprosessin eri vaiheisiin 
  4. dialogisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen ohjaaminen 
  5. digitaalisten ympäristöjen valinta tukemaan oppimistoimintaa
  6. syväoppimisen arvioinnin viitekehyksen hyödyntäminen

Mallin tueksi on edelleen kehitetty käytännönläheinen syväoppimisen arvioinnin viitekehys, jossa oppimisen teot kuvataan syvenevää osaamista tukevin osaamisverbein ja oppiminen sekä osaamisen kehittäminen tapahtuvat oppijayhteisöissä niin digisti kuin kasvokkain. 

Lopuksi

Entistä vahvempi jatkuvan oppimisen osaamisperustaisuuden vaade haastaa oppimismuotoilun yhteisöllisen oppimisen ja dialogisen tiedonrakentamisen äärellä. Tämä vaatii opettajalta käytännön tekoina vahvaa pedagogista osaamista. Syväoppimiseen suuntaava malli tarjoaa käytännönläheisen lähestymisen, kun osaamisperustaista opetusta kehitetään digitaalisen monimuoto-opetuksen kontekstissa. Opetuksen kentällä yhteisöissä tapahtuvaa tiedonrakentamista ja luomista varten tarvitaan tulevaisuudessa entistä laajempaa dialogiosaamista, jotta oppiminen kehittää korkeamman tason ajattelutaitoja esim. soveltamista, analysointia ja uuden tiedon luomista.

Dialogiosaamisen kehittämisen osalta yhteisön osallistujia valmistetaan työskentelemään tasavertaisesti, kaikkia kuunnellen, taitavasti tiedustellen ja uutta yhteistä ymmärrystä luoden. Dialogiosaamisen avulla valmennetaan oppijoita kohti monia digiajan avaintaitoja kuten luovuutta, empatiaa, yhteistyö-, vuorovaikutus- sekä toisenlaisen ajattelun ymmärtämisen taitoja. Millaista oppimista tukevaa toimintaa syntyy digitaalisissa ympäristöissä ilman dialogia? 

Lähde

Ruhalahti, S. (2019). Redesigning a Pedagogical Model for Scaffolding Dialogical, Digital and Deep Learning in Vocational Teacher Education. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 257. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-145-3

Sanna Ruhalahti työskentelee opettajankouluttajana, tutkijana ja kehittäjänä HAMK Edussa.

Hänen dialogista, digitaalista ja syväoppimista käsittelevä väitöskirjansa tarkastettiin huhtikuussa Lapin yliopistossa.

Sanna Ruhalahden profiilikuva
Kuvaaja: Amanda Aho

Pehmeät taidot keskiöön

HAMK Edu -logo

HAMK Edu kehittää parhaillaan eurooppalaisessa yhteistyössä aikuiskouluttajien pehmeiden taitojen osaamisen tueksi osaamismerkein ohjautuvaa prosessia. Pehmeiden taitojen osaamismerkit kattavat niin intra- ja interpersoonallisia kuin sosioemotionaalisia taitoja, jotka ovat dialogisen digiajan avaintaitoja.

Lue lisää ja liity seuraamaan SOSTRA-hankkeen (Erasmus+) kehitystyötä: hamk.fi/sostra.