OSIO 2: Minä ohjaajana

Tässä osiossa perehdymme tarkemmin opintopiirin ohjaamiseen sekä ohjaajan rooliin.

Tämän osion jälkeen:

 • Olet syventänyt ymmärrystäsi opintopiirin ohjaamisesta
 • Tunnistat millainen on ohjaajan rooli opintopiirissä
 • Ymmärrät mitä on vertaisoppiminen
 • Omaat valmiudet toimia opintopiirin ohjaajana

Aloitus

Toivota osallistujat tervetulleiksi ja kertaa mitä olemme yhdessä oppimassa. Kertaa opintopiirin yhteiset pelisäännöt ja periaatteet.

Voi valita aloitusharjoituksista jonkun sopivan tai kehittää oman ja sinulle sopivan tavan tutustua ja virittäytyä oppimiseen. Aloitusharjoituksia on listattu Ohjaajien työkalupakki ohjaamisen tueksi -sivulla.

Esimerkki: Opintopiirien ohjaamisen ABC -kurssin aloitusharjoitus

Kävimme yhdessä keskustellen läpi edellisen kerran kotitehtävän. Kotitehtävässä pyydettiin osallistujia kertomaan, millaisia ajatuksia opintopiirin ohjaaminen tällä hetkellä herättää. Jokaiselle osallistujalle annettiin muutama minuutti aikaa jakaa omia ajatuksiaan, minkä jälkeen keskusteltiin näkökulmista yhdessä. Keskustelun apuna voi käyttää esim. jotain seuraavista kysymyksistä:

Onko muilla samanlaisia ajatuksia ja miten voisimme yhdessä  asiaa edistää / ratkaista?
Miten sinä neuvoisit tai auttaisit tässä tilanteessa?

Opiskelu

Ohjaaminen käytännössä

Opintopiireihin osallistutaan hyvin erilaisista syistä ja lähtökohdista. Joku haluaa kehittyä ammatillisesti, joku kaipaa lähinnä sosiaalista kanssakäymistä. Opintopiirin ohjaajana sinun roolisi on tuoda erilaisista lähtökohdista tulevat oppijat yhteen ja mahdollistaa osallistujien omien oppimistavoitteiden saavuttaminen. Tässä osiossa syvennämme ymmärrystä siitä, millaista on hyvä opintopiirin ohjaaminen ja mitä se vaatii ohjaajalta: 

Tue vertaisoppimista alusta alkaen

On hyvin todennäköistä, että osa opintopiirin osallistujista olettaa saavansa ottaa kuunteluoppilaan roolin ja odottaa, että sinä opetat. Varo kuitenkin alusta alkaen ottamasta opettajan roolia, sillä roolin muuttaminen matkan varrella voi olla haastavaa. Sen sijaan rohkaise osallitustujia auttamaan toinen toisiaan, keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia heti ensimmäisestä kerrasta lähtien. Muista, että ohjaaja on opintopiirissä myös oppijana, joten osallistu itsekin aktiivisesti – vertaisena. 

Jos huomaat ajautuvasi opettajan rooliin ja esimerkiksi koko ajan vastailemaan opintopiiriläisten kysymyksiin, pyri irrotautumaan tilanteesta kääntämällä kysymykset takaisin ryhmälle.

Esimerkkejä:

“Hyvää pohdintaa, mietitään tätä yhdessä!”

“Hyvä kysymys, onko joku muu jo ehtinyt selvittää asiaa?”

“Kiitos kysymyksestä, osaisiko joku teistä vastata?”

Yleisesti ottaen, tarjoa mieluummin ehdotuksia ja ideoita kuin suoria vastauksia.

Kuuntele oppijoita

Tarkkaile opintopiirin tunnelmaa. Kuka vaikuttaa erityisen motivoituneelta? Kuka on epätavallisen hiljaa? Onko joku jäämässä jälkeen – voisiko joku toinen auttaa? 

Rohkaise jatkuvaa vuorovaikutusta osallistujien kesken 

Opintopiireissä aiheeseen liittyvä vapaa keskustelu on toivottavaa, sillä se syventää oppimiskokemusta. Keskustelu synnyttää oivalluksia ja auttaa sisäistämään opintosisältöjä. Opintopiirin ohjaajana tee yhteenvetoja ja havaintoja keskustelusta sopivissa väleissä. 

Jos huomaat keskustelun lähtevän väärille urille, ohjaa keskustelu rohkeasti takaisin asiaan.

Esimerkkejä:

“Mielenkiintoista keskustelua, jospa kuitenkin palataan päivän teemaan ja jatketaan tuota keskustelua tämän tapaamisen jälkeen.”

“Huomaan että tuo aihe herättää paljon keskustelua, siitä on hyvä jatkaa tapaamisen jälkeen. Nyt voitaisiin keskittyä päivän aiheeseen.”

Hallitse ja hillitse odotuksia

Opintopiirin ohjaajana tehtäväsi on antaa realistinen kuva osaamisesta, jonka kurssilla voi saavuttaa. Kerro, mitä kaikkea opintopiirissä tullaan oppimaan. Älä lupaa liikoja, mutta kuvaa positiivisesti opiskelun hyödyt. Ilmaise osallistujille luottamuksesi siihen, että kaikki saavuttavat kurssin tavoitteet. On epätodennäköistä, että osallistuja, jolla ei ole teknistä taustaa pystyisi hakemaan ohjelmointityötä ohjelmoinnin perusteet -opintopiirin jälkeen, vaikka perusymmärrys opittavasta ohjelmointikielestä olisikin saavutettu. 

Kannusta kehittymään

Kannusta oppijoita uskomaan itseensä ja kykyynsä kehittyä. Pyri ohjaajana kehumaan ennemminkin hyvästä yrityksestä ja aktiivisuudesta kuin entisestä osaamisesta.

Käännä turhautumiset voimavaraksi 

Jos osallistujat vaikuttavat turhautuneilta eikä oppimateriaali vastaa heidän odotuksiaan, ohjaa keskustelu rakentaviin kehitysehdotuksiin. Voit esimerkiksi pyytää osallistujilta vinkkejä mahdollisista lisämateriaaleista ja harjoituksista täydentämään kurssisisältöä. On hyvä hyödyntää osallistujien omaa asiantuntemusta ja kokemuksia. Usein käy niin, että oppimista ja oivalluksia syntyy enemmän yhteisissä keskusteluissa kuin pelkkää annettua oppimateriaalia läpikäymällä.

Jaa vastuita

Hyvä ohjaaja rohkaisee osallistujia ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, ja samalla pyrkii pienentämään omaa rooliaan. Opintopiirin edetessä voit pyytää osallistujia esimerkiksi:

 • auttamaan toisia teknisissä asioissa tai muissa ongelmatilanteissa
 • kokoamaan palautetta
 • kertaamaan edellisen kerran olennaisimmat asiat
 • jakamaan lisämateriaaleja
 • keksimään ryhmää aktivoivia harjoituksia teemaan liittyen

Matka on tärkeämpi kuin määränpää 

Opintopiirissä pyritään luonnollisesti suorittamaan kurssi loppuun, mutta se ei saa olla ainoa tavoite. Matkan varrella pitää muistaa iloita kaikista pienistäkin edistysaskeleista ja onnistumisista. 

Ohjaajaksi oppii ohjaamalla 

Muista, että kukaan ei ole seppä syntyessään. Opintopiirin ohjaaminen vaatii harjoitusta ja sitä saa ohjaamalla opintopiirejä. Jokainen opintopiiritapaaminen on erilainen ja kaikista niistä voi oppia. 

Ohjaajan on hyvä opintopiirikertojen välillä tai opintopiirin jälkeen pysähtyä miettimään omaa ohjaamistaan ja sitä miten siinä voisi kehittyä. Itsearvioinnin apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Huomioinko kaikki opintopiirin osallistujat tasapuolisesti?
 • Annoinko kaikille tilaa keskustella ja ilmaista itseään?
 • Onnistuiko keskustelun ylläpitämisessä?
 • Mitä voin tehdä ensi kerralla toisin / paremmin?
 • Missä onnistuin tänään erityisen hyvin?

Aktiviteetteja ohjaamisen tueksi

Pelkän kurssisisällön läpikäyminen opintopiirissä voi tuntua tylsältä ja puuduttavalta. Siksi kurssin ohessa – erityisesti tapaamisten alussa ja lopussa – voi käyttää apuna erilaisia aktivoivia harjoituksia, joilla synnytetään vuorovaikutusta ja luodaan osallisuutta.

Aloitus ja tutustumisvaiheen kysymyksiä

Tapaamisten alkuhetket tarjoavat ryhmälle tilaisuuden olla yhdessä ennen varsinaista opiskelua. Niissä voi käyttää apuna tehtäviä tai vaikkapa keskusteluja viimeaikaisista tapahtumista. Tärkeintä on, että kaikilla on tunne, että he ovat osa ryhmää ja heitä kuunnellaan. Muutamia hyvin toimivia kysymyksiä ovat:

Mikä on tavoitteesi tälle kerralle?

Onko mielessäsi joku hyvä linkki tai vinkki päivän teemaan liittyen?

Mitä sinulle jäi päällimmäisenä mieleen viime tapaamisesta?

Jaa esimerkki mielekkäästä oppimiskokemuksestasi. Mikä teki siitä merkityksellisen? Voisiko siitä olla hyötyä tässä opintopiirissä?

Harjoituksia oppimisen tueksi

Opiskeluvaiheen aikana oppimista voi elävöittää erilaisilla harjoituksilla ja keskustelunavauksilla, joilla syvennetään oppimiskokemusta. Erilaisten aktiviteettien tavoitteena on tukea oppijoiden välistä vuoropuhelua, joka on olennainen osa vertaisoppimista. Ohessa muutama opiskeluvaiheeseen soveltuva harjoitus:

 • Esitykset ja kertomukset henkilökohtaisista edistysaskeleista
 • Pari – ja pienryhmäkeskustelut
 • Yhteinen aivoriihi siitä, kuinka auttaa jokaista oppijaa saavuttamaan tavoitteensa
 • Jonkun esiin nousseen ongelman ratkaisu yhdessä
 • Lisäoppimateriaalien etsiminen ja jakaminen
 • Palautteen antaminen kurssin tarjoajalle / P2PU:lle siitä, kuinka kurssia voidaan parantaa
 • Vierailevan luennoitsijan/asiantuntijan kutsuminen jollekin tapaamiskerralle
 • Vierailu kurssin teemaa tukevaan paikkaan (esim taidekurssilla galleriaan)
 • Esimerkkien jakaminen hyvistä toteutuksista, jotka liittyvät päivän teemaan (esim. verkkosivujen ohjelmointi -kurssilla jaetaan linkkejä hyvin toteutetuista verkkosivuista)  
Lopetus- ja yhteenvetovaiheen kysymyksiä

Tapaamiskerran lopuksi on hyvä kerrata, mitä on yhdessä opittu ja antaa osallistujille mahdollisuus jakaa tuntemuksiaan. Yhteenveto päättää yhteisen oppimistuokion hallitusti. Lopetus- ja yhteenvetovaiheen kysymyksinä toimivat mm.

Mikä yllätti sinut tänään?

Mitä toivot ensi kerralta?

Ketä haluaisit kiittää tänään?

Mikä oli tärkein oppimasi asia tänään? Nousiko esiin jotakin päivänpolttavaa kysymystä?

Harjoituksia ei aina tarvitse tehdä koko ryhmässä – niitä voi tehdä myös pareittain tai yksin, keskustellen, piirtäen tai kirjoittaen.

Lisää ohjaamisen työkaluja kaikkiin tapaamisen vaiheisiin löydät Ohjaajan työkalupakista.

Ohjaajien vertaistuki

Palautteen ja vertaistuen saaminen sekä opintopiirin osallistujilta että muilta ohjaajilta auttaa kehittymään. Tarjoamme siksi opintopiirien ohjaajille mahdollisuuden keskusteluun ja kokemusten vaihtoon P2PU:n yhteisöalustalla muiden opintopiiriläisten kanssa. Alustan keskustelualueilla keskustelevat opintopiirien ohjaajat ympäri maailman. 

Alla on esitelty muutamia P2PU:n yhteisöalustan osia. Kaikki osat ovat kansainvälisiä ja englanninkielisiä.

 • Community forum: Täällä ohjaajat voivat kysyä kysymyksiä, jakaa osaamista tai materiaaleja sekä keskustella muista ohjaamiseen liittyvistä asioista 
 • Facilitate page: Erityisesti uusille ohjaajille suunnattuja keskusteluja ja resursseja 
 • Events: Tapahtumasivu, jossa listataan P2PU:n järjestämät avoimet koulutukset, verkkotapaamiset, alueelliset tapaamiset ja muut tapahtumat. 
 • Course ratings: Tälle sivulle kerätään oppijoiden ja ohjaajien arviointeja kursseista ja materiaaleista. Tässä esimerkki yhdestä kurssiarviokortista: public speaking course.

Esimerkki: Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssin harjoitus

Haastavat tilanteet:

Olet saanut tässä osiossa paljon vinkkejä opintopiirin ohjaamiseen ja ohjaajan rooliin. Seuraavan harjoituksen avulla pyrimme tunnistamaan mahdollisia sudenkuoppia ja pohtimaan ratkaisuja niihin. Mietitään pienissä ryhmissä tai pareittain noin 15min, miten menettelisitte seuraavissa ongelmatilanteissa. Jokainen näistä tilanteista on oikeasti tapahtunut opintopiirissä.

1 Kolmannen viikon jälkeen yksi osallistuja kohtelee sinua edelleen kuin opettajaa. Hän suuntaa kaikki kysymyksensä sinulle, ei puhu juurikaan muille oppijoille, eikä ota vastuuta omasta oppimisestaan. Hän on aidosti kiinnostunut aiheesta, mutta sinun on vaikeata vastata hänen tarpeisiinsa samalla kun huolehdit muusta ryhmästä.

2 Kaksi opintopiirin osallistujaa ovat koko ajan erimielisiä, ja se alkaa vaikuttaa opintopiirin ilmapiirin ja muihin osallistujiin. Molemmissa näyttää olevan syytä; heidän persoonallisuutensa eivät vain sovi yhteen ja heillä on hyvin erilaiset ​​ajatukset siitä, millaisen oppimiskokemuksen he haluavat. 

3 Verkkosuunnittelun opintopiiriin ilmestyy henkilö, joka ei ole ilmoittautunut ja jolla ei näytä olevan tietoteknisiä perustaitoja, joita tarvitaan opintopiiriin osallistumiseen. Haluat kannustaa häntä opiskelemaan, mutta sinusta tuntuu vahvasti, että tämä opintopiiri ei sovi hänelle tällä hetkellä.

4 Vaikka luulitkin, että opintopiirin ensimmäinen viikko sujui todella hyvin, toisella viikolla tapaamiseen tulee vain noin puolet edelliskerran osallistujista, ja kaikki istuvat yksinään puhumatta toisilleen.

5 Huomaat, että yksi yleensä hyvin aktiivinen osallistuja näyttää olevan poissa tolaltaan. Hän ei häiritse ryhmää sinänsä, mutta olet huolissasi hänestä ja haluat varmistaa, että hän on kunnossa.

6 Opintopiirin toisen viikon puolivälissä on selvää, että olet tekemisissä kahden hyvin erilaisen oppijaryhmän kanssa. On viisi, jotka ovat edistyneempiä, ja kolme, jotka ovat vasta aivan aloittelijoita.

7 Ensimmäisen tapaamisen aikana jotkut ryhmän jäsenet ovat hyvin innoissaan oppimispiirin sosiaalisesta aspektista, kun taas muutamat muut haluavat vain käydä kurssin läpi yksin.

8 (Tai keksi omat skenaariosi – mitä hankalaa saattaisi tapahtua?)

Kun olette valmiit, palatkaa takaisin ja keskustelkaa reaktioistanne ja ratkaisuistanne näihin tilanteisiin. Mitä konsteja pidit hyödyllisimpinä?

Lopetus

Tässä osiossa on annettu paljon vinkkejä ohjaamisen tueksi ja pohdittu omaa ohjaajuutta. Ohjaajan roolin omaksuminen on oleellista opintopiirin onnistumiseksi. Ohjaajuus on monella tapaa henkilökohtaista, jokainen määrittää itselleen parhaat tavat toimia sekä sen miten opintopiiriä ohjaa. Opintopiiriä voi ohjata monella tapaa onnistuneesti. Aiheen henkilökohtaisuuden takia on erityisen hyödyllistä käyttää tämän osion lopuksi aikaa itsearviointiin ja oivallusten jakamiseen. 

Muista kerätä myös palaute, jota voit hyödyntää oman ohjaajuutesi sekä tapaamisten kehittämiseen. Lopuksi kertaa käytännän asiat kuten milloin ja missä on seuraava tapaaminen. Sopikaa yhdessä opintopiiriläisten kanssa teettekö omaa opiskelua tai tehtäviä seuraavaa kertaa varten.

Esimerkki: Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssin harjoitus

Pohdi hetki itseksesi, mikä yllätti sinut tänään ja mikä oli tämän päivän tärkein oppi sinulle. Jaa sitten pohdintasi tulos muille osallistujille. Kun olet kertonut omat havaintosi, anna puheenvuoro sellaiselle, joka ei ole vielä saanut puheenvuoroa.

Lisämateriaalit

Video: Vinkkejä uusille ohjaajille (englanniksi)

Facilitator handbook – lisämateriaali ohjaajille (engl.)

Miten ohjaan kurssia -lisämateriaali ohjaajille (suomeksi)

Opintopiiri viikko viikolta -lisämateriaali ohjaajille (Suomeksi)

Esimerkki: Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssilta

Seuraavassa opintopiiritapaamisessa käsittelemme opintopiirin ohjaamista materiaalin ja ympäristön näkökulmasta. Mieti seuraavaa kertaa varten mistä aiheesta olisit kiinnostunut ohjaamaan opintopiiriä. Ota mukaasi valitsemasi materiaalin osoite tai muu hyvä avoin oppimateriaali.