Värikkäitä pelinappuloita verkostokuvan päällä.

Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen

Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä opettajien pedagogista osaamista hybridiopetuksen järjestämiseen.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja vapaan sivistystyön toimijoille.

Joustava opiskelumalli

Koulutus on laajuudeltaan 3 op. Koulutukseen sisältyy asiantuntijapuheenvuoroja, opitun syventämistä ja reflektointia opintopiirimäisissä tapaamisissa sekä itsenäistä työskentelyä.

Jokaiseen koulutuskokonaisuuteen sisältyy yksi yhteinen opiskelupäivä ja puolikas reflektointipäivä. Opiskelupäivä rakentuu aamupäivän asiantuntijapuheenvuoroista sekä iltapäivällä kokoontuvasta opintopiiristä, joissa oppiminen tapahtuu yhdessä ja aktiivisesti osallistuen. Opintopäivän asiantuntijaosuudet ovat katsottavissa myös ennen koulutuspäivää. Jos katsot asiantuntijaosuudet jo etukäteen, voit osallistua vain iltapäivän yhteiseen osioon. Jokaisen kokonaisuuden lopuksi kokoonnutaan yhteiseen reflektiotapaamiseen, jossa syvennetään aiemmin opittua (0,5 päivää). Näiden tapaamisten välissä on itsenäisen työskentelyn aikaa sekä mahdollisuus keskustella muiden opintoihin osallistuvien ja aiheen asiantuntijoiden kanssa Mobie-verkkoalustalla.

Laajasti oppia hybridiin

Koulutuksessa on neljä kokonaisuutta:

1. Onnistunut hybridiopetus

13.10.2021

Hybridiopetusta voidaan toteuttaa mm. samanaikaisopetuksena tai vuoroviikkojärjestelmänä. Opettajan kannalta tämä tarkoittaa tarkkaa pedagogista suunnittelua. Mitä tavoitteita on etä- ja lähitilanteille? Miten tavoitteisiin päästään? Millaisia uusia teknologisia ja pedagogisia taitoja opettajalta sekä oppijalta vaaditaan ja miten niitä vahvistetaan. Koulutuksessa perehdymme em. osa-alueisiin asiantuntijaluennoilla, omilla kehitystehtävillä ja reflektoimalla opittua yhdessä muiden kanssa.

Reflektiotapaaminen 7.12.2021 klo 14-16 (alustava)

2. Tietosuoja ja tietoturva haltuun

15.12.2021

Tietosuoja sekä tietoturva ovat jatkuvasti ajankohtaisia aiheita niin koulussa kuin yhteiskunnassa yleensäkin, ja hybridiopetus on entisestään lisännyt tarvetta omien tietojen suojaamiselle ja oppilaiden ymmärrykselle verkkoturvallisuuden perusasioista. Koulutuksessa perehdymme tietosuojan periaatteisiin, hybridiopetuksen tietoturvallisiin käytäntöihin sekä oppilaiden opastamiseen kohti tietoturvallista arkea ja opiskelua.

Reflektiotapaaminen 2.2.2022 klo 14-16 (alustava)

3. Saavutettavuus tutuksi

9.2.2022

Saavutettavan opetuksen lähtökohtana on oppimisprosessi, joka pyrkii huomioimaan oppijan erilaiset haasteet ja tilanteet. Tässä osiossa tutustumme saavutettavan oppimisprosessin eri vaiheiden suunnitteluun, tekniseen toteutukseen, helppokäyttöisyyteen, sekä sisältöjen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Pohdimme mitä saavutettavuus tarkoittaa oppimateriaalien ja oppimisprosessin kannalta omassa työssämme. Miten olemassa olevan oppimateriaalin saavutettavuutta voi arvioida ja testata ja miten syntyy saavutettavaa materiaalia?

4. Hyvän mielen koulu

20.4.2022

Miten opettajan tulisi kohdata digitaaliseen kulttuuriin kasvanut C-sukupolvi? Kokeeko opettaja ammatti-identiteettinsä uhatuksi? Ahdistaako uuteen opetussuunnitelmaankin (OPS 2016) sisältyvä väistämätön digitalisoituminen eli tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääntyminen? Tuoko digipakko teknostressiä kouluun? Mielen hyvinvointi rakentuu päivittäisissä vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa. Hyvän mielen koulussa arki vahvistaa sen jäsenten mielen hyvinvointia ja mielenterveystaitoja.

Koulutusmateriaalit

Samassa verkossa -koulutuspäivien tallenteita on koottu YouTube-soittolistalle:

Lisätietoja