Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen logo

Toimikas – toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen mallit

Toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen mallit on tarkoitettu perinteisen oppiainejakoisen opetuksen rinnalle, oppijalähtöisten ja yhteisöllisten oppimistapojen toteuttamiseen. Tavoitteena on lisätä yhteisöllistä työskentelyä ja oppimaan oppimisen taitoja. Erityisesti opiskellaan tiedonkäsittelyä ja etsitään ymmärtävän oppimisen menetelmiä.

Informaatiotulva ja tiedon sirpaleisuus haittaavat oppimista. Yhteisöissä ja verkostoissa on saatavilla kulttuurisia tietovarantoja, jotka sisältävät tietoja, taitoja, asenteita ja tapoja, ja niitä hyödynnetään Toimikas-hankkeen piloteissa.

Hankkeessa pyritään tarjoamaan opettajille ja oppilaille tilaisuuksia yhteisölliseen oppimiseen. Opettajien osalta tätä mahdollistetaan hautomojen, nomadiopettajan, vertaisopettajien ja hankekummien avulla. Oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla opetusjärjestelyillä tuetaan yhteisöllistä oppimista unohtamatta jokaisen oppijan henkilökohtaisen oppimisen tavoitteita ja tarpeita. Huomiota kiinnitetään oppimisen sosiokulttuuriseen luonteeseen, motivaatiotekijöihin ja emootioihin sekä erityisesti oppijan aktiivisuuden ja kiinnostuksen virittämiseen. 

Tavoitteet

 • Pedagogisten mallien tunnetuksi tekeminen: aktiivinen oppiminen, osallistavan oppimisen pedagogiikka, ilmiöpohjainen (ilmiökeskeinen) oppiminen, tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, projektioppiminen.
 • Käytännön toteutukset: aktiivisen oppimisen toimintamallien pilotoiminen, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen.
 • Teoriasta käytäntöön: konkreettisia toteutuksia, kuvauksia toteutuksen vaiheista, didaktisia ideoita, työtapoja sekä lähi- että verkko-opetukseen.
 • Hallinnolliset ratkaisut oppiainerajoja ylittävään toimintaan.
 • Kertyneen kokemuksen levittäminen.
 • Seuraaminen ja osallistuminen pedagogisesta kehitystyöstä kiinnostuneiden verkostoissa.

Tehtävät

 • pilottiopettajaryhmien kokoaminen, infotilaisuudet opettajille ja rehtoreille
 • hautomotyöskentelyn toteuttaminen ja avoimet seminaarit
 • kahden ilmiöpilotin toteuttaminen verkossa sekä niihin littyvät koulutustapahtumat
 • käsikirjawikin tuottaminen kokemuksista, malleista ja ratkaisuista
 • hankekummitoiminnan synnyttäminen

Toteuttajat

Suomen eOppimiskeskus ry, Otavan Opisto, Hämeenlinnan kaupunki, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Lisätietoja