Piirroskuva viidestä ihmisestä. Kaksi puhuu videopuhelua keskenään ja kolme tekee ryhmätyötä.

Koulutusosiot

Laadukas digipedagogiikka

Digitaalisuus luo mahdollisuuksia opetuksen monimuotoiseen kehittämiseen. Maailma on materiaalia pullollaan – avoimet oppiresurssit, sähköiset oppikirjat, videot jne ovat runsaudensarvi, jonka hyödyntäminen kiireen keskellä voi kuitenkin olla haaste.

Digipedagogiikalla tarkoitetaan opetuskokonaisuuden pedagogisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään digitaalisuutta sekä teknologia tarjoamia mahdollisuuksia. Epidemian aikana etä- ja hybridiopetus on jo tullut tutuksi, mutta usein haasteita syntyy vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallistamisen toteuttamisessa opetuksessa.

Koulutusosion tehtävien tavoitteena on kehittää omaa opetusta digipedagogiikan näkökulmasta.

Lukion sähköiset ympäristöt ja työvälineet – Hands on

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä sähköinen opiskelu korostuu. Sähköinen oppiminen nähdään vielä kuitenkin monesti tehtävänantona ja palauttamisena/arviointina eikä verkon suomia mahdollisuuksia hyödynnetä laajalti niin, että opetus tukisi myös paremmin vuorovaikutusta, ohjausta ja sitä kautta lisäisi hyvinvointia.

Koulutusosiossa perehdytään perustyövälineisiin ja otetaan haltuun muita työvälineitä, joita voi hyödyntää suunnittelussa, aktivoinnissa ja vuorovaikutuksessa. Osio tukee myös opettajan mahdollisuuksia hyödyntää verkossa olevia avoimia oppimateriaaleja, kuten aoe.fi-palvelua, ja tuottaa niihin omia aineistoja.

Oppimisessa syntyvän tiedon hallinta, tietosuoja ja analytiikka

Sähköisten materiaalien ja ympäristöjen myötä on opettajan on perehdyttävä tietosuojan ja tiedonhallinnan perusteisiin. Sisältöinä ovat opettajan ja opiskelijan tietosuoja ja tietoturva, verkkopalveluihin liittyvä opiskelijatietojen käsittely ja säilytys.

Osiossa hyödynnetään soveltuvin osin Opetushallituksen tuottamaa Tietosuojaopasta, erityisesti sen toista osaa, joka keskittyy käyttäjien arjen ongelmatilanteisiin.

Oppimisprosessin aikana syntyy monenlaista dataa; automaattisia loki- ja rekisteritietoja, oppimisjärjestelmiin tallennettua etenimistietoa, tehtävävastauksia, kyselyjä jne. Kaiken tiedon tallentamiseen ja käyttöön liittyy kuitenkin lakeja ja asetuksia, jotka jokaisen opettajan tulee tuntea. Tässä koulutusosiosssa syvennetään opettajien tietämystä ja ymmärrystä datan käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoitteista. Asiaa katsotaan erityisesti oppimisanalytiikan kannalta.

Lisätietoja