Tietosuojaseloste: Webinaarit ja tapahtumat

Yhdistetty rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi

Tietosuoja-asetus 13. artikla

Laadittu 7.9.2021

Päivitetty 8.4.2022

Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen eOppimiskeskus ry

Postiosoite: c/o Crazy Town, Parkki, Raatihuoneenkatu 21-23

Postitoimipaikka: 13100 Hämeenlinna

Y-tunnus: 1899013-7

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Nimi: Niina Kesämaa

Puhelin: 040 827 6378

Rekisterin nimi

Suomen eOppimiskeskus ry:n järjestämien tapahtumien ja webinaarien henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään tapahtumien ja webinaarien viestintää ja käytännön järjestelyitä varten.

Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumisen yhteydessä rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • henkilön nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite
  • tieto ilmoittautumisesta tapahtumaan tai webinaariin

Lisäksi henkilöstä voidaan tallentaa muita tapahtumien ja webinaarien käytännön järjestelyiden osalta olennaisia tietoja, kuten osallistumiseen liittyviä tausta- ja ennakkotietoja sekä palautteita.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriä säilytetään Google Drive -palvelussa.

Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevat tiedot eivät ole julkisia, ja tietoja käsitellään huolellisesti niin, että henkilön yksityisyyden suoja turvataan. Rekisteriin on pääsy vain tapahtumien ja webinaarien järjestäjillä. Tiedot on suojattu Google Drive -palvelun käyttöoikeusasetuksin.

Tietojen säilytysaika

Rekisterissä olevat tiedot poistetaan tapahtuman ja webinaarin jälkeen kuuden kuukauden kuluessa.

Mikäli tapahtuma tai webinaari liittyy hanketoimintaan, tullaan rekisterissä olevia tietoja säilyttämään kyseisen tapahtuman osalta hankkeen rahoittajan vaatiman ajan.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot siten kuin tietosuoja-asetuksen 12. ja 13. artiklassa on säädetty. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.

Kieltäytymistodistuksen saatuaan, tai jos rekisteröity ei saa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä kirjallista vastausta rekisterinpitäjältä, hän voi saattaa asian kirjallisesti tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on: PL 800, 00521 Helsinki.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen menettely

Rekisteröity voi vaatia tiedoissa esiintyvän virheen korjaamista tai poistamista siten kuin tietosuoja-asetuksen 16. artiklassa on säädetty. Virheellisen tiedon korjaamista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa.

Mahdollisesta tietojen korjaamisesta tai poistamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on: PL 800, 00521 Helsinki.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.