maanantai, 26 kesäkuu 2017 09:15

Tietosuojaseloste: ESR Henkilö -järjestelmä

Kirjoittanut

Tietosuojaseloste
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§ EU:n yleinen tietosuoja-asetus
25.5.2018 - päivitetty 31.5.2018

Rekisterinpitäjä

Rekisterin omistaja

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
0295 16001
kirjaamo(a)tem.fi

Rekisterinpitäjä

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen -hankkeen toteuttaja:
Suomen eOppimiskeskus ry
Crazy Town, Viipunrintie 4, 13200 Hämeenlinna
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Työ- ja elinkeinoministeriö, Hallintoviranomainen / Sirpa Liljeström
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
sirpa.liljestrom (at) tem.fi / kirjaamo(at)tem.fi
+358 29 50 47981

Rekisterin nimi

ESR Henkilö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n komission hyväksymän Suomen ohjelma-asiakirjan mukaista rahoituksen kohdentumista sekä ohjelma-asiakirjassa Suomelle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan keräämällä tietoja hankkeisiin osallistuneista henkilöistä. Tämän vuoksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamien hankkeiden kohteena olevien toimenpiteiden osallistujina olevien henkilöiden tiedot kerätään kyseiseen rekisteriin.

ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten. Osallistujista rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin.

Osallistuva henkilö antaa lomakkeella allekirjoituksellaan nimenomaisen suostumuksensa tietojen keräämiseen ja tallentamiseen. Osallistujalla on lomaketta täyttäessään oikeus tiettyjen arkaluonteisten kysymysten kohdalla valita vastausvaihtoehto ’en halua vastata’. EU:n komissio edellyttää dokumentointia myös tietojen keräämisyrityksestä eli tilanteissa joissa osallistuva henkilö ei halua vastata lomakkeessa asetettuihin kysymyksiin, jolloin siis tietoja ei saada osallistujalta. Koska myös tietojen keräämisyritykset
on raportoitava, on lomakkeet säilytettävä asianmukaisesti myös hankkeen toteuttajan toimesta hanketta koskevan säilyttämisajan.

Rekisterin tietosisältö

Tietotyypit:

 • Henkilön tunniste- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja puhelinnumero
 • Työllisyystilanne: mahdollinen työttömyyden kesto, työelämän ulkopuolella olo tai työssä oloon liittyvät tiedot
 • Koulutus: suoritetun koulutuksen aste
 • Kotitalouden tilanne: työttömyyteen, huollettavana oleviin lapsiin ja kotitaloudessa olevien aikuisten lukumäärään liittyvät tiedot
 • Muut taustatekijät: ulkomaalaistaustaisuus tai vähemmistöön kuuluminen, vammaisuus, aseman heikkous työmarkkinoilla, asunnottomuus
 • Lisäksi tietyissä hanketyypeissä: henkilön arvio omasta työkyvystään ja/tai hankkeen vaikutuksista

ESR-asetuksessa (EU 1304/2013) on määritelty, mitä tietoja tulee kerätä kaikista ESR-toimiin osallistuneista. Kaikista ESR-toimenpiteisiin osallistuvista henkilöistä tulee olla käytettävissä seuraavat tiedot: sukupuoli, työllisyystilanne, ikä, koulutus ja kotitalouden tilanne. Jos kaikkia näitä tietoja ei saada, ei henkilöstä voida raportoida EU:n komissiolle mitään muitakaan tietoja.

Osa tiedoista on luokiteltu arkaluonteisiksi. Näitä ovat otsikon "Muut taustatekijät" alla olevat eräät kysymykset. Nämä tiedot ovat tärkeitä sekä ESR-tuen kohdentamisen että tuen vaikutusten selvittämiseksi. Näihin kysymyksiin ei kuitenkaan ole pakko vastata, jolloin osallistujan on tullut valita aloituslomakkeella vaihtoehto "En halua vastata" ja tämä tieto tallennetaan rekisteriin.

Tietojen erilaista ryhmittelyä varten hakijoista kerätään melko laajat perustiedot heidän aloittaessaan hankkeessa ja suppeammat tiedot heidän lopettaessaan hankkeessa tietoryhminä.

Tietoryhmiä ovat osallistujan yksilöivät perustiedot, jotka sisältävät muun muassa tavoitettavuustiedot, sekä aloitushetken ESR-indikaattoritietoihin liittyvät tietolajit, joita ovat työmarkkinatilanne, koulutusaste, kotitalouden tilanne.

Lopetusilmoituksessa päivitetään osallistujan tavoitettavuustiedot sekä ylläpidetään lopetushetken indikaattoreihin liittyvät tiedot. Tietyn tyyppisissä hankkeissa osallistujaa pyydetään myös itse arvioimaan hankkeen onnistuneisuutta osallistujan omasta näkökulmasta.

Jotta eri jäsenmaista kerättävät tiedot olisivat vertailukelpoisia, noudatetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä seurantatietomääritelmiä sekä tiedon eheysvaatimuksia ja kaikki seurantatiedot tulee myös erotella osallistujan sukupuolen mukaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen luovuttaja eli toimenpiteeseen osallistuva henkilö toimenpiteen aloitus- ja lopetuslomakkeilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin osallistujakohtaista tietoa käytetään 6 kuukauden kuluttua hankkeessa lopettamisesta tehtävään jälkiseurantaan. Hankkeissa lopettaneista osallistujista muodostetaan tilastollisesti edustava näyte, johon poimiutuneille henkilöille kohdennetaan jälkiseurantakysely ulkoisen tutkimuslaitoksen, Tilastokeskuksen tai vastaavan tahon toimesta.

Tietojen edelleen luovuttaminen tapahtuu ainoastaan tietolaji- ja hankekohtaisella summaustasolla raportointina hallintoviranomaisen määrittelemällä tavalla perustuen ESR-asetuksen 1304/2013 velvoittavuuteen. Lähtökohtaisesti luovuttaminen summaustasolla tarkoittaa tietojen luovuttamista evaluaattorille arviointia varten. Summaustiedoilla tarkoitetaan sitä, että kaikki yksilön henkilön todentamiseksi kerätty tieto poistetaan toimitettavasta aineistosta. Raportointitiheys vaihtelee komissiolle muutaman kerran ohjelmakaudella tapahtuvasta raportoinnista vuosittain tapahtuvaan raportointiin. Hallintoviranomaisen on tarpeen käyttää raportointia toistuvasti ohjelman toteutumisen seuraamiseen ja arvioimiseen.

TE-toimistojen URA-asiakaspalvelujärjestelmä kysyy ESR Henkilö -järjestelmästä työvoimapoliittisen toimenpiteen rahoituksen ESR-tukikelpoisuuden varmistamiseksi teknisellä käyttöyhteydellä, onko yksittäinen työnhakija-asiakas rekisteröity tietylle hankkeelle osallistujaksi. ESR Henkilö -palvelu vastaa TE-toimistovirkailijalle URA-järjestelmään Kyllä/Ei.

Rekisteristä luovutetaan hankekohtaisesti tietolajeittain summattua raportointitietoa hankkeen rahoittajaviranomaiselle teknisellä käyttöyhteydellä EURA 2014 -seurantajärjestelmään siten, että yksilön henkilön todentamiseksi kerättyä tietoa ei näytetä, tai jos ikä- tai sukupuolijakautuman mukaan tietolajikohtainen summaus on pienempi kuin 10, summausarvoa ei näytetä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei ole.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Vastuu tietojen keräämisestä ja tallentamisesta ESR Henkilö -palveluun on hankkeen toteuttajalla. Hankkeen osatoteuttajat keräävät tiedot lomakkeilla, toimittavat lomakkeet toteuttajalle, joka vastaa tallentamisesta ja alkuperäisten lomakkeiden säilyttämisestä ohjeistuksen mukaisesti.

Hankkeisiin osallistuvien henkilöiden täyttämät lomakkeet on säilytettävä kulunvalvotuissa tiloissa suljetussa kaapissa. Jos lomakkeiden säilytyspaikka ei ole kulunvalvotussa tilassa, asiapaperit tulee säilyttää kassakaapissa.

Lomakkeet on toimitettava toteuttajalle luotettavalla ja turvallisella tavalla. Lomakkeiden skannaaminen ja lähettäminen sähköpostitse ei ole sallittua paitsi tilanteissa, joissa ne on mahdollista lähettää turvapostina.

Ensisijainen tietojen lähettämistapa on postitse kirjattuna kirjeenä. Kirjekuoren tulee olla sellainen, että sen läpi ei ole mahdollista lukea kuoren sisällä olevien lomakkeiden tietoja; käytännössä tämä on useimmiten hoidettavissa siten, että laitetaan kaksi kirjekuorta sisäkkäin.

Lomakkeiden kopiointi ei ole sallittua.

Hankkeen toteuttaja voi hävittää ESR Henkilö -palveluun tallennettujen tietojen lomakkeet rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyllä tavalla.

Lomakkeet on hävitettävä todisteellisesti siten, että ne silputaan tai laitetaan lukittuun paperinkeräysastiaan hävitettäväksi, siten kuin organisaatiossa on päätetty toimia arkaluonteisten asiakirjojen osalta.

Palvelusta voi tulostaa yhteenvedon henkilötasolla raporttina. Palvelun kaikki tulosteet, joissa esitetään henkilötasolla tunnistettavaa rekisteriin merkittyä tietoa, on merkitty salaus-/tietosuojaustaso III -leimalla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Hallintoviranomainen myöntää EURA 2014 -järjestelmän teknisellä käyttöyhteydellä tallennusoikeuden palveluun sellaisen ESR-hankkeen toteuttajalle, jonka hanke sisältää toimenpiteitä, joista rekisteröintivelvollisuus syntyy. Rekisterin käyttäminen edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistautumista hanketoteuttajan KATSO-tunnistuksella.

ESR Henkilö -palveluun tallennetut tiedot voi nähdä ainoastaan hanketoteuttajan organisaatiossa tietojen tallennukseen oikeutettu käyttäjä ja vain kyseisen hankkeen osalta. Muiden hankkeiden osallistujien tietojen tarkastelu ja näkeminen on estetty tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.

Suomen rakennerahastojen hallintoviranomaisella on nimettyjen virkamiesten osalta oikeus tarkastella kaikkia tietoja lakien ja asetusten asettamassa rajoissa. Välittävällä toimielimellä eli hanketta rahoittavalla viranomaisella tai tarkastajalla ei ole pääsyä rekisteriin, eikä oikeutta vaatia hanketoteuttajaa luovuttamaan osallistujatason tietoja. Näillä tahoilla on oikeus kuitenkin todentaa alkuperäisten lomakkeiden olemassaolo, joihin rekisteriin tallennetut tiedot tai osallistujien vastauskiellot perustuvat.

Hankkeelle rahoituksen myöntäneen tahon tarkastajalla on oikeus pyytää hanketoteuttajaa vain näyttämään, mutta ei luovuttamaan tulostetta tai kuvaa, suoraan ESR Henkilö -palvelusta toimenpiteen osallistujien tietojen jäljitysketjun todentamiseksi.

Hallintoviranomaista koskee EU:n rakennerahastokautta koskeva yhteisölainsäädäntö ja tietojen lopullinen hävittäminen järjestelmästä tehdään vasta ohjelmakauden päättymisen jälkeen. Yleisasetuksen mukainen säilyttämisvelvoite on laaja ja huomattavan pitkäkestoinen. Hallintoviranomaista koskee yleisasetuksen 1303/2013 artikla 140. Kyseisen kohdan mukaan säilyttämisaika ulottuu arviolta vuoteen 2034 ohjelmakauden 2014-2020 kerättyjen osallistujia koskevien tietojen osalta.

Tarkastusoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti hankkeeseen osallistuja voi pyytää ja saada nähtäväkseen palveluun tallennetut itseään koskevat henkilötiedot.

Hanketoteuttaja voi tulostaa yhteenvedon osallistujan tiedoista. Järjestelmän tulostettu raportti annetaan tai lähetetään kirjattuna kirjeenä vain osallistujalle itselleen.

Osallistuja voi myös pyytää henkilötietojaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tietopyynnöstä tulee selkeästi käydä ilmi, että pyyntö koskee ESR Henkilö -palveluun tallennettuja tietoja. Tietopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti TEM:in kirjaamoon. TEM:in kirjaamon nettisivulla on tietopyyntölomake http://tem.fi/kirjaamo-ja-arkistopalvelut, joka sisältää myös ohjeet tietopyynnön tekemisestä ja toimittamisesta ministeriöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Koska aloitus- ja lopetusilmoituslomakkeet kuvaavat osallistujan sen hetkistä tilannetta, ei tietojen muuttaminen tai poistaminen jälkikäteen ole pääsääntöisesti mahdollista. Lomakkeella olevia perustietoja (nimi, osoite ja yhteystiedot) voidaan päivittää. Tietojen päivittäminen vaatii uuden allekirjoitetun lomakkeen antamisen ESR-hankkeen toteuttajalle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja henkilötietojen poistaminen

ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten. Osallistujista rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin. Lakisääteisen velvoitteen johdosta osallistujia koskevia tietoja ei voida myöskään poistaa rekisteristä.

Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa tunnistautumispalvelun käytön.

Julkisuus

EU:n komission hyväksymän Suomen ohjelma-asiakirjan mukaista rahoituksen kohdentumista sekä ohjelma-asiakirjassa Suomelle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan keräämällä tietoja hankkeisiin osallistuneista henkilöistä. Osallistujista kerätyt tiedot eivät ole julkisia JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-k ja 32-k nojalla.

keskiviikko, 07 joulukuu 2016 12:10

DigiKilta

Kirjoittanut

Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Kehitystä ohjataan tutkimustiedolla, jota hyödynnetään teemapajoissa ja webinaareissa. Hankkeessa kerätty kokemustieto ja uutisointi julkaistaan avoimessa tietopankissa.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

DigiKilta-toimijat

 • Hämeenlinna
 • Helsinki
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Kaarina
 • Kuopio
 • Lappeenranta
 • Lohja
 • Mikkeli/Otavan Opisto
 • Nurmijärvi
 • Oulu
 • Parkano
 • Rovaniemi
 • Riihimäki
 • Tampere
 • Turku
 • Vaasa
 • Vantaa
 • Tampereen yliopisto
 • Suomen eOppimiskeskus ry

Lisätietoja

https://digikilta.fi/

perjantai, 27 marraskuu 2015 10:19

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen

Kirjoittanut

Poluttamo logojono 1000x129

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Osatoteuttajat

 • Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori)
 • Suomen avointen tietojärjestelmien keskus - COSS ry
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia (lukio ja ammattiopisto)
 • Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Otavan Opisto / Mikkelin kaupunki
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

Lisätietoja 
www.poluttamo.fi
Poluttamon YouTube-soittolista webinaareista ja muista esityksistä.
Poluttamon artikkelit ja julkaisut
Poluttamon toiminta aikajanalla (kuvia, linkkejä, bloggauksia)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

maanantai, 20 tammikuu 2014 10:18

BossIT

Kirjoittanut

bossit vaaka

BossIT on oppilaitosjohdon TVT-kompassi

Koulun vai opiskelijoiden laitteet?
Laitteiden, hankintojen ja ylläpidon mahdollisuudet?
Organisaation osaamisen ja vertaisoppimisen johtaminen?
Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet?
Verkostot ja näkyvyys?

Internetin ja digitaalisten aineistojen murros tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta kaikkea ei kannata kokeilla itse. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) mielekäs käyttö on suunniteltava huolellisesti.

BossIT-koulutuspaketti antaa tehokkaita valmiuksia oppilaitosmaailman ilmiöiden ja muutosten haltuunottoon ja ennakointiin. 

Koulutus pureutuu muun muassa seuraaviin osa-alueisiin
 • tietoyhteiskuntataitojen strateginen johtaminen
 • tietotekniikan käyttöönoton muutosjohtaminen
 • hankintojen strateginen suunnittelu
 • oppilaitoksen sisäinen ja ulkoinen verkottuminen
 • sosiaalisen median käyttötapojen johtaminen
 • e-oppimateriaalien pedagoginen hyödyntäminen


Koulutuksen myötä tunnistat 

 • TVT:n ja oppilaitosjohtamisen suunnistustaitoja
 • toimivan TVT-ympäristön rakentamiseen liittyviä keskeisiä näkökulmia
 • mitä omassa toimintaympäristössäsi pitäisi tehdä, jotta TVT:n käytöllä olisi hyvät edellytykset toimia oppimisen välineenä
 • hyviä esimerkkejä muiden koulujen TVT-toimintamalleista
 • pedagogisen ja teknisen tuen tarpeet
 • kuinka oppilaitosjohto luo mahdollisuuksia TVT:n hyvään käyttöön
 • opetusteknologian inhimillisen puolen

Kokonaisuus sisältää lähiopetusta, valikoitujen verkkopalveluiden tai sovellusten käyttöön tutustumista, etätyöskentelyä omaan työhön liittyvän kehitystehtävän kanssa sekä harjoituksia muun muassa eDelfoi-tulevaisuustyökalulla. Tärkeä osa koulutusta on ajankohtaisluentojen ohella keskustelu kollegoiden kanssa.

131274 OPH hankelogoBossIT (3 op) on Opetushallituksen rahoittamaa oppilaitosjohdon henkilöstökoulutusta, toteuttajana Suomen eOppimiskeskus ry verkostoineen. Todistukset myöntää Hämeen ammattikorkeakoulu. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Lisätietoja
Suomen eOppimiskeskus ry
Anne Rongas
040 518 1229
anne.rongas[at]eoppimiskeskus.fi
oppilaitosjohdonkoulutus.blogspot.fi 
www.facebook.com/oppilaitosjohdonkoulutus

bossit logojono

torstai, 02 tammikuu 2014 15:07

#opus2015 - Oppikirja oppimisympäristönä -hanke

Kirjoittanut

rsz opus2015 logo värillinen vaaka

Oppikirja oppimisympäristönä -hanke kohdistuu muutoksessa olevaan oppimisympäristöjen tulokulmaan eli muuttuvaan ja uudistuvaan oppikirjaan.

Sulautuva, kaikkiallinen, digitalisoituva, vuorovaikutteinen, aktivoiva – siinä muutamia adjektiiveja, joilla opettajat kuvailevat näkymäänsä uudistuvaan oppikirjaan.

Oppikirja oppimisympäristönä -hankkeen tavoitteena on kokeilla, tutkia ja kehittää hyviä oppimisprosessin organisoinnin käytänteitä uuden oppikirjan näkökulmasta. Paljon hyvää työtä on tehty, mutta ala kehittyy parhaillaan niin kiivaasti, että työsarkaa on vielä edessä.

Laajasti ajatellen hankkeen nimi voidaan kääntää myös toisin päin: Oppimisympäristö oppikirjana. Autenttiset ympäristöt, vertaisopettaminen ja vastavuoroinen opettaminen yhdessä oppisisältöjen tuottamisen kanssa ovatkin eräs pilotoinnin kohde.

Hankkeen tavoitteet131274 oph hankelogo

Hankesuunnitelman mukaan tavoittena on paikallisesti toteuttaa pilotetteja ja erityisesti saattaa prosessi valtakunnallisesti saavutettavaksi ja näkyväksi. Tiivistetysti tavoitteet:

 • tuottaa tilannekatsaus muuttuvan oppikirjan tilanteesta
  • kerätä käsitteistö, joilla ilmiöstä puhutaan, selittää käsitteet selkokielellä
  • tuottaa arviointikehikko, joka auttaa rehtoreita ja opettajia suunnittelussa, valinnoissa ja päätöksenteossa
  • seurata ja kuratoida helposti seurattavaan muotoon alan kehittymistä koko hankekauden ajan
 • kerätä huokeita keinoja toteuttaa uusia, pedagogisesti suunniteltuja työtapoja ja sovelluksia uusimuotoisten oppikirjojen hyödyntämisessä
 • tuottaa pedagogisia malleja ja helppokäyttöisiä keinoja viedä pedagogiset mallit käytännön didaktisiin toteutuksiin
 • toteuttaa kaikilla yleissivistävän koulutuksen asteilla esikoulu mukaan lukien pilotteja, joissa testataan ja mallinnetaan erilaisia uusimuotoisia oppikirjoja osana oppimisympäristöjen kehittämistä
  • pilottien ydinkohteita voivat olla mm. tietoyhteiskunnan avaintaidot, oppijalähtöisyys, oppisisältöjen digitalisoituminen, monilukutaitojen kehittyminen, tiedonhankinta- ja käsittelytaidot, mobiili ja kaikkiallinen oppiminen, oppiaine- ja oppilaistos/kouluasterajojen ylittäminen, uuden opetussuunnitelman vieminen käytäntöön, mediakasvatus, pelillisyys, vertaistyöskentely, liikuntakasvatus, etä- ja verkko-opiskelu
  • pilottien suunnitteluvaihe hyödyntää alkuselvityksen aikana luotuja apuvälineitä (tilannekatsaus, käsitteistä, analyysikehikko)
 • järjestetään verkossa keskustelufoorumi, pyöreän pöydän pedagogit eli asiantuntijapaneeli arvioimaan ja jalostamaan pilottien tuotoksia
 • järjestetään verkossa klinikkaneuvontaa hankkeen aikana syntyneiden pedagogisten mallien levittämisen tueksi ja pedagogisen design-osaamisen vahvistamiseksi
 • järjestetään asiantuntijawebinaareja aiheesta
 • tutkia ja arvioida omaa toimintaa koko prosessin ajan sekä tehdä hanketta näkyväksi ja tarjota aiheesta kiinnostuneille osallistumismahdollisuuksia
 • julkaista hankkeen tuotokset CC BY-SA -lisenssillä.

Hanketoimijat

Mikkeli

 • Otavan Opisto
  • Ville Venäläinen
  • Tiina Airaksinen
  • Kari A. Hintikka
 • Mikkelin lukio (pilotti)
  • Jari Tuomenpuro
  • Ulla Koivukangas
  • Satu Rantanen
  • Helena Erkkala
 • Rantakylän yhtenäiskoulu (pilotti)
  • Eija Tynkkynen
 • Kalevankankaan koulu (pilotti)
  • Vesa Raasumaa

Nurmijärvi

 • Nurmijärven yhteiskoulun yläaste NYK (pilotti)
  • Mikko Jordman
  • Sanna Metsä

Orimattila

 • Vuorenmäen koulu, esikoulu (pilotti)
  • Tiina Jääskeläinen
  • Outi Aalto

Hämeenlinna

 • Hämeenlinnan yhteiskoulu, Hätilä (pilotti)
  • Arto Nykänen

Turku

 • Turun iltalukio (pilotti)
  • Erja Vihervaara

Suomen eOppimiskeskus ry

 • Anne Rongas
 • Titi Tamminen

Lisätietoja

Hankeblogi: opus2015.wordpress.com
Hankehakemuksen tiivistelmä: https://docs.google.com/document/d/13njh3bc6fyhdPfnn_Iq7JoPyoNogoXotAYnFE_E982I/pub

Facebook-sivu: www.facebook.com/Opus2015
Facebook-ryhmä: www.facebook.com/groups/opushanke
Google+: plus.google.com/u/0/communities/109472418431886644505
Instagram: instagram.com/opus2015
Twitter: twitter.com/opus2015

perjantai, 08 marraskuu 2013 14:23

Upphovsrätten - Handbok för lärare

Kirjoittanut

Upphovsrätten – Handbok för lärare ger en heltäckande bild av upphovsrätten och reder ut de vanligaste copyrightfrågor som lärarna stöter på i arbetet. Vilka material får läraren använda i sin undervisning? Vilka rättigheter har läraren och eleverna till sådant de själva producerat? Hur kan man lagligt utnyttja texter och bilder man hittar på nätet?

Upphovsrätten – Handbok för lärare tar upp upphovsmännens och användarnas rättigheter. Dessutom belyser boken de möjligheter ett öppet material ger och hur man kan utnyttja det i undervisningen. Boken kan användas av alla men riktar sig speciellt till dem som undervisar, producerar olika undervisnings- eller åskådningsmaterial eller håller föredrag.

Öppet webinarium

Kom med och diskutera upphovsrättsfrågor med bokens författare Tarmo Toikkanen och läromedelsredaktör Simon Strömgård på webinariet som hålls torsdag 28.11 kl. 15–16. På webinariet kan du lyssna eller delta i diskussionen. Webinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon. Sista anmälningsdag är 26.11.2013.

Anmälan till webinariet Upphovsrätten – Handbok för lärare

Webinariets adress: http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/kotek

Tarmo Toikkanen är forskare, inlärningspsykolog, utbildare och företagare. Han är knuten till Aalto-universitetet.

Ville Oksanen är undervisande forskare, jurist och företagare. Ville Oksanen arbetar vid Aalto-universitetet.

perjantai, 04 tammikuu 2013 15:25

Jatkoselvitys ESR/EAKR-hankkeiden hankeportaalille

Kirjoittanut

Suomessa on toteutettu tuhansia ESR- ja EAKR-hankkeita. Tämä selvitys on tehty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 3:n ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämisen toimintalinjaa” ja sen osana olevaa ”Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” -kehittämisohjelmaa 1.9.2012-31.5.2013 välisenä aikana. Hanke kulkee tuttavallisesti nimellä JESPERI.

Selvityksessä tuotetaan tarvekartoitus ja tiekartta hankkeiden nykyistä paremmasta löydettävyydestä ja vertailtavuudesta internetissä ennen varsinaisen hankeportaalin uudistamista. Kyseessä on kohderyhmä- ja käyttäjälähtöinen selvitys, joka kiteyttää kehitettävän palvelun tarjonnan, ominaisuudet ja toiminnallisuudet julkishallinnon internet-palvelujen suunnitteluperiaatteet huomioiden. Selvitettäviä piirteitä ovat muun muassa kohderyhmien ja palvelun tarjoajan tarpeet ja tätä kautta portaalin toiminnallisuudet ja käyttöliittymät, uusien ideoiden etsintä sekä palvelun mahdolliset rajoitukset ja esteet.

JESPERI -raportti (.pdf)

JESPERI-hanke sosiaalisessa mediassa

perjantai, 04 tammikuu 2013 15:19

Työelämä oppimisympäristönä (TYYNE)

Kirjoittanut

Toteutusaika 1.9.2012 - 31.5.2013

Suomen eOppimiskeskus ry aloitti yhteistyössä Aalto-yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Otavan Opiston kanssa lokakuussa 2012 Työelämä oppimisympäristönä (TYYNE) -selvityshankkeen. Selvitys on tehty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 3:n ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämisen toimintalinjaa” ja sen osana olevaa ”Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” -kehittämisohjelmaa 1.9.2012-31.5.2013 välisenä aikana.

TYYNE-selvityshanke koostaa asiantuntijapaneeleilla, kirjallisuuskatsauksella ja esiselvityksellä tietämystä työssä ja työn ohessa tapahtuvan oppimisen ja yhteisöllisen tekemisen mahdollisuuksista muuttuvissa työympäristöissä ja liikkuvassa työssä. Näillä osallistavilla työtavoilla tuotetaan arvioitua ja validoitua tietämystä tulevista trendeistä ja kehityssuunnista.

TYYNE-raportti

pdf | SlideShare

TYYNE-hanke sosiaalisessa mediassa

tiistai, 28 elokuu 2012 09:06

eOppimisen laatumerkin hakija

Kirjoittanut
KUVAUS 
Työalue sisältöineen on eri organisaatioiden sisäisille toimijoille suunnattu ja heidän oma työskentelyalueensa. Työalue on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama, mutta se voidaan sopimuksella sisältöineen siirtää hakijan omaan moodle-järjestelmään. Suomen eOppimiskeskus tarjoaa hakijoille yhteistyökumppaninsa kautta myös oman työalueen vain hakijan omaan käyttöön. Työalue on tarkoitettu e-oppimisen laatumerkin hakemusprosessiin ja varsinaisen hakemuksen tekemistä varten. Työalueen tehtävät perustuvat itsearviointiin. 

SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 
 
TAVOITE 
Tavoitteena on, että hakija ja hakijaa edustavat henkilöt työskentelevät alueella yhdessä ja työstävät Suomen eOppimiskeskuksen myöntämää eOppimisen laatumerkin hakemusta. Tavoitteena on laatia eri osa-alueet hyvin kattava hakemus eri liitteineen Suomen eOppimiskeskukselle ja hakijaorganisaation valmentaminen e-oppimisen laatumerkin arviointiin. 

KOHDERYHMÄ 
Kaikki toimialalla työskentelevät organisaatiot (mukaanlukien oppilaitokset). Hakijaorganisaatio voi olla jopa mikroyritys, joka pystyy osoittamaan toimintansa kattavan kaikki hakemuksen edellyttämät osiot. 
tiistai, 28 elokuu 2012 09:05

Laadun arvioija e-oppimisen toimialalla

Kirjoittanut
KUVAUS 
Kurssi on tarkoitettu Suomen eOppimiskeskuksen kanssa yhteistyötä tekeville laadun arvioijille. Kurssi on pääosin ohjattu verkkokurssi, jolla pätevöidytään arvioimaan eOppimisen laatumerkin hakemuksia. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä. 

SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 
 
TAVOITE 
Tavoitteena on, että oppija osaa arvioida laatumerkin hakijoita ja toimia tarvittaessa asiantuntijana eOppimisen laatumerkin hakemusten arviointiprosessissa. Oppija osaa monipuolisesti tehdä laadun kehittämistyötä erilaisista näkökulmista, joita ovat yleinen laatuosaaminen, liiketoimintaosaaminen, yhteistyöosaaminen, e-oppimisen osaaminen ja mediallistekninen osaaminen. 

KOHDERYHMÄ 
Itsenäiseen toimintaan soveltuvat toimialaa hyvin tuntevat henkilöt, joita voivat olla esimerkiksi itsenäiset konsulttityyppiset yrittäjät tai suurten oppilaitosten laatualan opettajat ja kouluttajat. 
Sivu 2 / 3