SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti Kari A. Hintikka Otavan Opisto
Anne Rongas Suomen eOppimiskeskus ry

“Asiat tapahtuvat vauhdilla. Muutos on jo käynnissä. Ei tarvita kymmentä vuotta, että se myös näkyy. TVT:n tulisi olla työkalu. Enää ei riitä, että käynnistetään tietokone – oppilaat haluavat muutakin. Mitä pitäisi suositella uusille lukiolaisille? Mikä on elämän kannalta tärkeää?”

Siteeratut lauseet ovat peräisin oppilaitosjohdon henkilöstökoulutuksen BossIT:n toteuttamasta eDelfoi-työskentelystä. eDelfoi auttaa kurkistamaan kollektiivisen tiedonmuodostuksen avulla lähitulevaisuuteen.

Opetusteknologia ja sen ympärillä moninaisina versovat sovellukset ja sisällöt johdattavat oppilaitosjohdon pysähtymään niin pienten arjen pulmien kuin suurten kasvatustavoitteiden äärelle.

Opetushallituksen rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen konsortion toteuttama BossIT-koulutus kohdistuu tieto- ja viestintäteknologian voimakkaassa muutoksessa olevalle alueelle. Mahdollisten tulevaisuuksien ennakointi ja jäsentäminen ovat tärkeitä.

eDelfoi-menetelmää ovat Suomessa kehittäneet muun muassa Otavan Opisto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Menetelmän perusideana on kerätä asiantuntijoilta näkemyksiä mahdollisista tulevaisuuksista ja koota niistä kollektiivinen käsitys. Osallistujat vastaavat kyselyyn anonyymisti ja kommentoivat toistensa vastauksia.

Osallistujien palautteiden mukaan menetelmä on mielenkiintoinen: yhteenvetotulokset ja kommentit ovat heti nähtävillä.

eDelfoin alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut tulevaisuudentutkimus. Koulutukseen sovellettaessa se toimii kuin peilisali: omat tutut ajatukset saavat uusia ulottuvuuksia, kun niitä peilaa toisten ajatuksiin. Saman asian eri puolet tulevat näkyville. Mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja on enemmän kuin arjen kiireessä tulee ajatelleeksi.

eDelfoita on käytetty mm. OPH:n tulevaisuusbarometrien tuottamiseen sekä oppimisympäristöhankkeiden selvitys- ja ennakointityön tekemiseen. Näissä opetusalan eDelfoi-toteutuksissa on havaittu, että vastaukset voivat olla yllättävän samanmielisiä tai hajota kauas toisistaan.

Näkemysten yhteneväisyys kertoo siitä, että käsiteltävä tulevaisuudenkuva voi olla hyvin todennäköinen. Voimakas hajonta taas kertoo, että aihe voi herättää ristiriitaisia tunteita tai että se hahmotetaan eri tavoin.

Pasi Silanderin toimittama, 2013 ilmestynyt teos “Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen” korostaa johtajuuden merkitystä oppilaitoksen asiantuntijaorganisaation kehittämisessä. Opettajien täydennyskoulutusten vaikuttavuus jää heikoksi, ellei samaan aikaan reagoida johtamisen kautta käsillä oleviin muutoksiin.

Opetusteknologian osalta oppilaitosjohdossa on vaarana tuhlata käytettävissä oleva aika ja energia yksittäisiin kysymyksiin tai askarteluun, kuten Silander terävästi nimittää. Olisi kyettävä näkemään kokonaisuus ja johtamaan kohti tulevaisuutta.

Samaisessa teoksessa Hannu Linturi esittelee eDelfoi-menetelmän yhtenä työkaluna, jolla “murtaa murrosta”. eDelfoi antaa toimijoille variaatioita, näkymiä tätä hetkeä kauemmas ja samalla konkretisoi nykyvalintojen vaikutuksia tulevaisuuden rakentamisessa.

Lisätietoja
BossIT-koulutus http://eoppimiskeskus.fi/ projektit/bossit  
eDelfoi http://edelfoi.fi/
Silander, Pasi toim. (2013) Johtamisella toimintakulttuurin muutokseen – tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa. Helsingin kaupungin Mediakeskus

Kategoria SeOppi-artikkelit
maanantai, 20 tammikuu 2014 10:18

BossIT

bossit vaaka

BossIT on oppilaitosjohdon TVT-kompassi

Koulun vai opiskelijoiden laitteet?
Laitteiden, hankintojen ja ylläpidon mahdollisuudet?
Organisaation osaamisen ja vertaisoppimisen johtaminen?
Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet?
Verkostot ja näkyvyys?

Internetin ja digitaalisten aineistojen murros tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta kaikkea ei kannata kokeilla itse. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) mielekäs käyttö on suunniteltava huolellisesti.

BossIT-koulutuspaketti antaa tehokkaita valmiuksia oppilaitosmaailman ilmiöiden ja muutosten haltuunottoon ja ennakointiin. 

Koulutus pureutuu muun muassa seuraaviin osa-alueisiin
 • tietoyhteiskuntataitojen strateginen johtaminen
 • tietotekniikan käyttöönoton muutosjohtaminen
 • hankintojen strateginen suunnittelu
 • oppilaitoksen sisäinen ja ulkoinen verkottuminen
 • sosiaalisen median käyttötapojen johtaminen
 • e-oppimateriaalien pedagoginen hyödyntäminen


Koulutuksen myötä tunnistat 

 • TVT:n ja oppilaitosjohtamisen suunnistustaitoja
 • toimivan TVT-ympäristön rakentamiseen liittyviä keskeisiä näkökulmia
 • mitä omassa toimintaympäristössäsi pitäisi tehdä, jotta TVT:n käytöllä olisi hyvät edellytykset toimia oppimisen välineenä
 • hyviä esimerkkejä muiden koulujen TVT-toimintamalleista
 • pedagogisen ja teknisen tuen tarpeet
 • kuinka oppilaitosjohto luo mahdollisuuksia TVT:n hyvään käyttöön
 • opetusteknologian inhimillisen puolen

Kokonaisuus sisältää lähiopetusta, valikoitujen verkkopalveluiden tai sovellusten käyttöön tutustumista, etätyöskentelyä omaan työhön liittyvän kehitystehtävän kanssa sekä harjoituksia muun muassa eDelfoi-tulevaisuustyökalulla. Tärkeä osa koulutusta on ajankohtaisluentojen ohella keskustelu kollegoiden kanssa.

131274 OPH hankelogoBossIT (3 op) on Opetushallituksen rahoittamaa oppilaitosjohdon henkilöstökoulutusta, toteuttajana Suomen eOppimiskeskus ry verkostoineen. Todistukset myöntää Hämeen ammattikorkeakoulu. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Lisätietoja
Suomen eOppimiskeskus ry
Anne Rongas
040 518 1229
anne.rongas[at]eoppimiskeskus.fi
oppilaitosjohdonkoulutus.blogspot.fi 
www.facebook.com/oppilaitosjohdonkoulutus

bossit logojono

Kategoria Projektit